Thai  |   Eng  
 
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
เอกสาร สภามหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ คณบดีฯ จัดทำข้อมูลการปรับโครงสร้าง คณะนวัตกรรมเกษตรและอาหาร
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา สาขาโรคพืช (โรคพืชที่เกิดจากไวรัส ไวรอยด์)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง สังกัดภาควิชาสัตวบาล รับสมัครถึงวันที่ 16 ต.ค.2563
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย วุฒิปริญญาโท ทางด้านสัตวบาล/สัตวศาสตร์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน รับสมัครถึงวันที่ 30 พ.ย.2563
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สาขาวิชากีฏวิทยาด้านวิทยาการด้านไหม หรือกีฏวิทยาอุตสาหกรรม และกีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม สังกัดภาควิชากีฏวิทยา รับสมัครถึงวันที่ 30 ต.ค.2563
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล รับสมัครถึงวันที่ 25 ธ.ค.2563
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอกสาขาธุรกิจเกษตร การจัดการธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ปิดรับสมัครวันที่ 25 ธ.ค.2563
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (1874) วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาปฐพีวิทยา สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา รับสมัครถึงวันที่ 31 มี.ค.2564
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดภาควิชาพืชไร่นา จำนวน 1 อัตรา
การฝึกอบรมการเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อการค้า รุ่นที่ 12
รายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 2 อัตรา
กำหนดการซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน 3 อัตรา (นักวิจัย และนักวิชาการเกษตร)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะเกษตร กำแพงแสน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการเกษตร
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ปิดรับสมัคร 18 ก.ย.2563
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยาคณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 2 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 3 ก.พ.2564
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 2 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 30ก.ย.2563
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโรคพืช สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางด้านแบคทีเรีย ปิดรับ 30 ก.ย.2563
ข้อมูลรายวิชาการฝึกงานเบื้องต้น ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตมะพร้าวน้ำหอมเชิงการค้า รุ่นที่ 3
นิสิตใหม่..ควรรู้ KU80
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน "วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ"
ข้อมูลบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน มีนาคม 2563
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำการคณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2563
ประกาศ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมบริการการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  qrcode
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3435-2435, 0-3428-1083, 0-3435-1406   E-mail : agr.kps@ku.ac.th