Thai  |   Eng  
 
เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าศึกษารายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล สาขาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 28 ม.ค.2565
การขออนุญาตเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อการเรียนการสอน การสอบ ตามมาตรการขอเปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยฯ
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยาคณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา สาขาวิชาการสำรวจและจำแนกดิน การกำเนิดดิน หรือเคมีและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปิดรับ 20 พ.ค.2565
ผลการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
ผลการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
เชิญร่วมรับฟังการสัมมนาวิชาการ สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ 8 ธ.ค. 64 (Online)
เชิญร่วมรับฟัง...สัมมนาวิชาการ เรื่อง "Lock Down ไม่ Look Down: คุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย สุขภาวะปลอดภัย พันภัยเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤตโควิด 19"
ผลการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ อัตราเลขที่ พ.๒๕๓๘ สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน ๑ อัตรา คณะเกษตร กำแพงแสน ปิดรับ 28ม.ค.2565
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (B025) สังกัดภาควิชาพืชสวน (สัมภาษณ์)
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหาร คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๓ อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 30 พ.ย.2564
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๒ อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 15 มี.ค.2565
ชุดทดสอบอินทรียวัตถุในดิน โดย ภาควิชาปฐพีวิทยา
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย อัตราเลขที่ พ.๒๙๐๘ สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน ๑ อัตรา คณะเกษตร กำแพงแสน ถึงวันที่ ๑๗ ธ.ค.๒๕๖๔
หนังสือ"โรคพืชที่เกิดจากไส้เดือนฝอย" จำหน่ายรูปแบบ ebook
แนวพระราชดำริ เกี่ยวกับ “ชีวิตหลังโควิด-19 ในด้านการเรียนการสอน” ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา (อัตราB013) ปริญญาเอกสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า
อนุสิทธิบัตร "กรรมวิธีการผลิตเส้นใยป่านศรนารายณ์ทอร่วมกับฝ้าย" ผศ.ดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ และคณะ
แนวปฏิบัติการเรียนและการลงทะเบียนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป สำหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พันธุ์ข้าว “คิมหันต์” ทนทานต่ออุณหภูมิสูง พันธุ์แรกของประเทศไทย
อนุสิทธิบัตร อุปกรณ์วัดความยาวท่อนอ้อยแบบอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์วัดความยาวท่อนอ้อยชนิดพกพา
ข้อมูลรายวิชาการฝึกงานเบื้องต้น ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 64 ประจำปีการศึกษา 2564
แผนการเรียนหลักสูตร วท.บ.(สัตวศาสตร์)
แผนการศึกษาหลักสูตร วท.บ.(เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร)
แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน
ให้บริการทดสอบคุณค่าทางโภชนาการในอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์
  qrcode
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3435-2435, 0-3428-1083, 0-3435-1406   E-mail : agr.kps@ku.ac.th