ประวัติ
  โครงสร้างการบริหาร
  ทำเนียบผู้บริหาร
  วีดีทัศน์
  แผ่นพับ
   
 
 
 
คณะเกษตรได้เริ่มจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2486 ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2486 เรียกว่า "คณะเกษตร"
 
เปิดสอนหลักสูตรกสิกรรมและสัตวบาล โดยจัดหลักสูตร 5 ปี สำหรับปริญญาตรี และ 3 ปี สำหรับอนุปริญญา แบ่งเป็น 5 แผนก ดังนี้
  1. แผนกเกษตรศาสตร์
  2. แผนกสัตวบาล
  3. แผนกเคมี
  4. แผนกกีฏวิทยา และโรคพืช
  5. แผนกเกษตรวิศวกรรม
 
ในปี พ.ศ. 2495 คณะเกษตรศาสตร์ ได้แบ่งออกเป็น 6 แผนก คือ
  1. แผนกเกษตรศาสตร์
  2. แผนกสัตวบาล
  3. แผนกฟิสิกส์และเคมี
  4. แผนกกีฏวิทยาและโรคพืช
  5. แผนกเกษตรวิศวกรรม
  6. แผนกชีววิทยา
 
ในปี พ.ศ. 2497 เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยเริ่มเปิดสอนปริญญาโท หลักสูตรแรก คือ หลักสูตร ปริญญากสิกรรม และสัตวบาลมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอก สัตวบาล คณะเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ได้เปลี่ยนชื่อจาก "คณะเกษตรศาสตร์" เป็น "คณะกสิกรรมและสัตวบาล" โดยเพิ่มแผนกเคหเศรษฐศาสตร์ ขึ้นอีก 1 แผนก และเปลี่ยนชื่อแผนกฟิสิกส์และเคมีเป็น แผนกเคมี ในปี พ.ศ. 2509 ได้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งคณะในมหาวิทยาลัย เมื่อ 1 มีนาคม 2509 และเปลี่ยนชื่อ "คณะกสิกรรมและสัตวบาล" เป็น "คณะเกษตร" พร้อมกับแบ่งส่วนราชการใหม่ 8 แผนกวิชา ดังนี้  1. แผนกกีฏวิทยาและโรคพืช 2. แผนกวิชาเกษตรกลวิธาน (เดิมชื่อแผนกวิศวกรรมเกษตร) 3. แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ (เดิมชื่อแผนกวิชาเคหเศรษฐศาสตร์) 4. แผนกวิชาพืชศาสตร์ (เดิมชื่อแผนกวิชาเกษตรศาสตร์) 5. แผนกวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (เป็นแผนกวิชาใหม่) 6. แผนกวิชาเกษตรนิเทศ (เป็นแผนกวิชาใหม่) 7. แผนกวิชาสัตวบาล 8. แผนกวิชาปฐพีวิทยา (เป็นแผนกวิชาใหม่)
 
พ.ศ. 2511 ได้เปลี่ยนหลักสูตรปริญญาตรี เป็น 4 ปี ปี พ.ศ. 2512 มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแบ่งภาควิชาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเปลี่ยนจาก "แผนกวิชา" เป็น "ภาควิชา" ทุกคณะ และเริ่มจัดตั้งส่วนราชการที่เรียกว่า "สำนักงานเลขานุการ" อยู่ในสังกัดคณะด้วย และในปีนี้ได้ตัด "แผนกวิชาเกษตรนิเทศ" ออกไปจากคณะเกษตร
 
ปี พ.ศ. 2518 มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2518 ได้เพิ่มภาควิชาใหม่ในคณะเกษตร 4 ภาควิชา คือ 1. ภาควิชากีฏวิทยา 2. ภาควิชาโรคพืช 3. ภาควิชาพืชไร่นา 4. ภาควิชาพืชสวน
 
นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาส่วนราชการของคณะเกษตรได้จัดแบ่งดังนี้ สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร ภาควิชากีฏวิทยา ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ภาควิชาโรคพืช ภาควิชาปฐพีวิทยา ภาควิชาพืชไร่นา ภาควิชาพืชสวน ภาควิชาสัตวบาล ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร และภาควิชาคหกรรมศาสตร์
 
เมื่อมหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 1 แล้วเสร็จ มหาวิทยาลัยก็เริ่มขยายการเรียนการสอนไปดำเนินการ ณ วิทยาเขตกำแพงแสน ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 861/2523 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2523 โดยคณะเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิต หลักสูตรเกษตรศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก มีภาควิชาต่าง ๆ เหมือนกับวิทยาเขตบางเขน ยกเว้นไม่มีภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ต่อมาได้เปิดสอนหลักสูตรใหม่อีก 2 หลักสูตร คือ วท.บ.(เกษตรกลวิธาน) และ วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) ส่วนวิทยาเขตบางเขน เปิดสอนหลักสูตร วท.บ.(คหกรรมศาสตร์) วท.บ.(การจัดการศัตรูพืช) วท.บ.(เคมีการเกษตร) และ วท.บ.(วิทยาศาสตร์เกษตร) และหลักสูตระดับปริญญาโท-เอก ส่วนหนึ่ง
 
อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของ 1 คณะ โดยมีกิจกรรมแยกกัน 2 วิทยาเขต ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาและการบริหาร รวมทั้งการพัฒนานิสิต
 
เพื่อให้การดำเนินงานของคณะเกษตรทั้ง 2 วิทยาเขต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2546 จึงเห็นชอบให้ปรับสถานภาพและยกฐานะคณะเกษตร ณ วิทยาเขตกำแพงแสน ขึ้นเป็นหน่วยงานระดับคณะ และได้ออกประกาศลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2546 เรื่องจัดตั้งคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 สำนักงาน และ 8 ภาควิชา (ไม่มีภาควิชาคหกรรมศาสตร์) ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป โดยที่คณะเกษตร ณ วิทยาเขตบางเขน ยังคงเป็นคณะเกษตร ตามพระราชกฤษฎีกาและสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มอบให้อธิการบดีเป็นผู้ดูแลการจัดตั้งคณะเกษตร กำแพงแสน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งอธิการบดีได้มีคำสั่งที่ 823/2546 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2546 แต่งตั้งให้รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน รักษาการคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป
 

เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและชี้แจงแนวทางการพัฒนาคณะเกษตร ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรทั้ง 2 วิทยาเขต คณะผู้บริหารประกอบด้วยอธิการบดี รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง และหัวหน้าสำนักอธิการบดี จึงได้ประชุมพบปะบุคลากรคณะเกษตร ที่วิทยาเขตบางเขน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2546 และที่วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2546 ซึ่งมีผู้ร่วมพบปะผู้บริหารที่วิทยาเขตบางเขน 64 คน และที่วิทยาเขตกำแพงแสน 100 คน และเพื่อให้การพัฒนาคณะเกษตรทั้ง 2 วิทยาเขตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมณ์ของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงมีคำสั่งที่ 926/2546 ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2546 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคณะเกษตร และคณะเกษตร กำแพงแสน ขึ้น โดยมีผู้แทนคณะเกษตรทั้ง 2 วิทยาเขต ที่ได้รับการเสนอชื่อและได้รับความเห็นชอบจากบุคลากรคณะเกษตร ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย

 
  1. อธิการบดี (รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์) ประธานกรรมการ
  2. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน (รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา) รองประธานกรรมการ
  3. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ (ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร) รองประธานกรรมการ
  4. คณบดีคณะเกษตรร (ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ สมมาตย์) กรรมการ
  5. คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน (รักษาการ) (รศ.ดร.ธงชัย มาลา) กรรมการ
  6. ผู้แทนคณะเกษตร (ศ.เบญจมาศ ศิลาย้อย) กรรมการ
  7. ผู้แทนคณะเกษตร กำแพงแสน (รศ.ดร.จริงแท้ ศิริพานิช) กรรมการ
  8. หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี (นายพิชิตชย ผ่องอุดม) กรรมการและเลขานุการ
 
การพัฒนาคณะเกษตร กำแพงแสน จะดำเนินการให้เกิดความชัดเจนภายใน 6 เดือน โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคณะเกษตรฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2546 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี และกำหนดการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อ ๆ ไป เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่ได้แจ้งแก่บุคลากรของคณะเกษตร ทั้ง 2 วิทยาเขต
 
ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งแรก คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาหลักการโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน เงินงบประมาณ และรายได้ของคณะเกษตรที่ดำเนินการอยู่ที่วิทยาเขตกำแพงแสน มาเป็นของคณะเกษตร กำแพงแสน โดยมีมติให้มหาวิทยาลัยออกเป็นคำสั่งกำหนดวันที่มีผลบังคับใช้ สำหรับการบริหารงบประมาณให้ดำเนินการตามเช่นที่ปฏิบัติอยู่จนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 และตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป จะมีการจัดงบประมาณตามกิจกรรมและภารกิจ ในเรื่องการโอนบุคลากรของคณะเกษตรที่ปฏิบัติงานประจำวิทยาเขตกำแพงแสนมาสังกัดคณะเกษตร กำแพงแสน ที่ประชุมได้ยึดกรอบตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ โดยให้นำข้อมูลรายชื่อบุคลากรของคณะจากกองการเจ้าหน้าที่ คณะเกษตร และกองแผนงาน มาเสนอให้พิจารณา
 
สำหรับการสรรหาคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน และหัวหน้าภาควิชา คณะเกษตร กำแพงแสน นั้น จะดำเนินการภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546 ซึ่งที่ประชุมให้ฝ่ายเลขานุการจัดส่งข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้กรรมการทราบ นอกจากนี้ที่ประชุมจะเตรียมการระดมความคิดเห็นเพื่อทำวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเกษตร ทั้ง 2 วิทยาเขต ในช่วงวงระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2546 ก่อนที่จะเริ่มดำเนินงานอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546) เป็นต้นไป การนี้ จะมีการศึกษาผลกระทบของการปรับเปลี่ยนสถานภาพและยกฐานะคณะเกษตร กำแพงแสน อย่างต่อเนื่องต่อไปด้วย