Thai  |   Eng  
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรือนเพาะชำ A๓ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
ผลการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา
ให้บริการทดสอบคุณค่าทางโภชนาการในอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา (อัตราเลขที่ พ.2908)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน ๒ อัตรา
ผลการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
ผลการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโรคพืช สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางด้านจุลินทรีย์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการร่วมส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมผลงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2563
อบรม "การผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง" รุ่นที่ 1
ข้อมูลรายวิชาการฝึกงานเบื้องต้น ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า สังกัดภาควิชาสัตวบาล ปิดรับสมัคร 29 ม.ค.2564
วันสุดท้ายของการส่งคะแนนภาคต้น ปีการศึกษา 2563 และการแก้ไขคะแนน I และ N ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
คู่มือนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
คู่มือนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ปีการศึกษา 2563
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล รับสมัครถึงวันที่ 25 ธ.ค.2563
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอกสาขาธุรกิจเกษตร การจัดการธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ปิดรับสมัครวันที่ 25 ธ.ค.2563
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (1874) วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาปฐพีวิทยา สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา รับสมัครถึงวันที่ 31 มี.ค.2564
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยาคณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 2 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 3 ก.พ.2564
ข้อมูลบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน มีนาคม 2563
  qrcode
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3435-2435, 0-3428-1083, 0-3435-1406   E-mail : agr.kps@ku.ac.th