Thai  |   Eng  
 
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดภาควิชาพืชสวน จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนช่วยเหลือกรณี covid-19 (ยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 9 อัตรา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมแพะเพื่อเพิ่มมูลค่า รุ่นที่ 25" (14-16 ส.ค. 63)
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโรคพืช สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางด้านแบคทีเรีย ปิดรับ 30 ก.ย.2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาพืชสวน
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล
ผลการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 3 อัตรา สังกัด โครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย
ผลการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา
โครงการอบรม "ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า" วันที่ 26-28 สค. 63
โครงการฝึกอบรม การแปรรูปพืชสมุนไพรและพืชอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงการค้า (10-11 ก.ย. 63)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๗ อัตรา
ข้อมูลรายวิชาการฝึกงานเบื้องต้น ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 2 อัตรา
ผลการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา สาขาวิชากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา (ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก)
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
ขอเชิญคณาจารย์เข้าใช้งานระบบ การประกาศรูปแบบการสอนและการสอบ มก.
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาพืชสวน ปิดรับสมัครวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้รับทุนโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยและริการวิชาการ (อัตราเลขที่พ.95)
การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 9 อัตรา (นักวิจัย นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์) รับสมัครถึงวันที่ 24 ก.ค.2563
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการ “กรอบงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการประเทศไทย” (Food Nutrition in Thailand)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตมะละกอคุณภาพ รุ่นที่ 20
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร อะโวคาโด : ไม้ผลศักยภาพการตลาดสูง รุ่นที่ 2
วันที่ 22-23 สิงหาคม พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ผล รุ่นที่ 10
วันที่ 5-6 กันยายน พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร การขยายพันธ์ุไม้ผลเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 6
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตส้มโออย่างมืออาชีพรุ่นที่ 4
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการคัดเลือกและผสมพันธุ์พืชเบื้องต้น สำหรับมือสมัครเล่น รุ่นที่ 1 (หลักสูตรใหม่)
วันที่ 3-4 ตุลาคม พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร วิทยาการส้ม รุ่นที่ 3
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตมะพร้าวน้ำหอมเชิงการค้า รุ่นที่ 3
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนเปิดฝึกอบรมหลักสูตร เสาวรส เสน่ห์งามดอกและผลไม้แห่งสุขภาพ รุ่นที่1 หลักสูตรใหม่
วันที่ 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร คุณภาพผักและผลไม้สด รุ่นที่ 2
วันที่ 19-20 ธันวาคม พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 52
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน (สาขาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์โดยเฉพาะด้าน Molecular Breeding)
นิสิตใหม่..ควรรู้ KU80
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 2 อัตรา
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน "วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ"
ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวและอนุพันธ์มะพร้าว"
ข้อมูลบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน มีนาคม 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำการคณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2563
ประกาศ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมบริการการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  qrcode
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3435-2435, 0-3428-1083, 0-3435-1406   E-mail : agr.kps@ku.ac.th