Thai  |   Eng  
 
โครงการฝึกอบรม "การยืดอายุการเก็บรักษา การลดความเสียหายและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผัก ผลไม้เพื่อการส่งออก" วันที่ 7-9 ส.ค. 2561
การจองหอพัก(ออนไลน์) นิสิตชั้นปีที่ 1
การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน มก.กพส. ประจำปี 2561
ผลการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ รับสมัครนิสิตที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2561
รับสมัครนิสิตที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
บริษัท ดั๊กคิง จำกัด เปิดรับสมัครตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ขายฝึกหัด” จำนวน 5 อัตรา
ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในวิทยาเขตกำแพงแสน
เชิญสมัครเข้าร่วม โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 49
ทุน คปก. แบบกลุ่ม
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา สายงานการสำรวจและจำแนกดิน
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา สายงานอนุรักษ์ และการจัดการดิน
ประกาศ การเลือกแขนงวิชา (คณะเกษตร กำแพงแสน)
ปฏิทินกิจกรรม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)และ(กรอ.) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
ทุนการศึกษา หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 2561
แจ้งประกาศผลแจกพันธุ์พืช (โครงการศูนย์กระจายพืชพันธุ์ดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) บางเขน
สายใยน้องพี่ AGGIE กำแพงแสน ครั้งที่ 6 : นนทรีคืนถิ่น (Home coming day)
ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าหอพักตึก 1-31 ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2561
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา
หลักสูตรอบรม "เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า" รุ่นที่ 46 – 47
ประกาศ เรื่อง การย้ายแขนงวิชา/หลักสูตรภายในคณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศ เรื่อง การเลือกแขนงวิชา
ผลการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ผลการสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา
โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาวิทยากรในพื้นที่", "การผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออก" และ "การผลิตมะละกอคุณภาพเพื่อการค้ายุคใหม่"
ใหม่!!! กำหนดการฝึกอบรม 2561 ครึ่งปีแรก (มกราคม - มิถุนายน 2561) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน
  qrcode
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3435-2435, 0-3428-1083, 0-3435-1406   E-mail : agr.kps@ku.ac.th