Thai  |   Eng  
 
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๒ อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 15 มี.ค.2564
ด่วน...ขอให้บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกท่าน ทุกวิทยาเขต เปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งาน (account@ku.ac.th) เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการและซักถามผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีฯ
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ปิดรับ20 ต.ค.2564
ชุดทดสอบอินทรียวัตถุในดิน โดย ภาควิชาปฐพีวิทยา
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (สัมภาษณ์) จำนวน 1 อัตรา (พ.903) สังกัด ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (บี027) สังกัดภาควิชาโรคพืช (สาขาวิชาโรคพืชที่เกิดจากไวรัส ไวรอยด์)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาโรคพืช
นิสิตที่มีผลคะแนนสอบ KU-EXITE Top 10 ของคณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2564
การรับสมัครคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย อัตราเลขที่ พ.๒๙๐๘ สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน ๑ อัตรา คณะเกษตร กำแพงแสน ถึงวันที่ ๑๗ ธ.ค.๒๕๖๔
หนังสือ"โรคพืชที่เกิดจากไส้เดือนฝอย" จำหน่ายรูปแบบ ebook
แนวพระราชดำริ เกี่ยวกับ “ชีวิตหลังโควิด-19 ในด้านการเรียนการสอน” ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา (อัตราB013) ปริญญาเอกสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 2 อัตรา
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เรื่อง การสิ้นสุดสถานภาพนิสิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1)
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาลคณะเกษตร กำแพงแสน
อนุสิทธิบัตร "กรรมวิธีการผลิตเส้นใยป่านศรนารายณ์ทอร่วมกับฝ้าย" ผศ.ดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ และคณะ
แนวปฏิบัติการเรียนและการลงทะเบียนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป สำหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พันธุ์ข้าว “คิมหันต์” ทนทานต่ออุณหภูมิสูง พันธุ์แรกของประเทศไทย
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ถึงวันที่ 29 ต.ค.2564
อนุสิทธิบัตร อุปกรณ์วัดความยาวท่อนอ้อยแบบอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์วัดความยาวท่อนอ้อยชนิดพกพา
ข้อมูลรายวิชาการฝึกงานเบื้องต้น ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 64 ประจำปีการศึกษา 2564
นิสิตใหม่ควรรู้ (KU81) คณะเกษตร กำแพงแสน
แผนการเรียนหลักสูตร วท.บ.(สัตวศาสตร์)
แผนการศึกษาหลักสูตร วท.บ.(เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร)
แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน
ให้บริการทดสอบคุณค่าทางโภชนาการในอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์
  qrcode
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3435-2435, 0-3428-1083, 0-3435-1406   E-mail : agr.kps@ku.ac.th