Thai  |   Eng  
 
ขอเชิญ บุคลากรคณะฯ ร่วมเสนอชื่อบุคคากร เป็นกรรมการผู้แทนบุคลากรในคณะกรรมการจรรยาบรรณ มก.
นิสิตใหม่ควรรู้ (KU81) คณะเกษตร กำแพงแสน
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางด้านแบคทีเรีย และ สาขาวิชาโรคพืช หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางด้านจุลินทรีย์ Microbiome สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๒ อัตรา รับสมัครถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
ผลการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 2 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 30 ก.ค.2564
ฝากประชาสัมพันธ์.. ขอความอนุเคราะห์ทำแบบสอบถามโครงการวิจัย
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย อัตราเลขที่ พ.2908 สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 30 ก.ค.2564
รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ปิดรับสมัคร 30 ก.ค.2564
ผลการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิจัย ปฏิบัติการ สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช ปิดรับ 30 มิ.ย.2564
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน วุฒิปริญญาโท หรือเอก ทางด้านเมคคาทรอนิกส์เกษตร รับสมัครถึงวันที่ 30 มิ.ย.2564
ฟรี...อบรมการจัดการโรงเรือนเพื่อการปลูกพืชผักอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2 (เปลี่ยนไปเป็น 3 กรกฎาคม 2564)
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน
ประกาศผลการจัดแขนงวิชาและย้ายหลักสูตร สำหรับนิสิต รหัส 63
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิจัย อัตราเลขที่ ๔๒๑๖ สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ปฏิบัติการ อัตราเลขที่ 4215 จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ ๑๘๗๔ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
จำนวน ๔ อัตรา สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 16 ก.ค.2564
ฟรี...อบรมการปลูกกระเจี๊ยบแดงพันธุ์กำแพงแสน การใช้ประโยชน์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระเจี๊ยบแดง รุ่นที่ 2 (19 มิ.ย. 64)
แผนการเรียนหลักสูตร วท.บ.(สัตวศาสตร์)
แผนการศึกษาหลักสูตร วท.บ.(เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร)
แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญยาเอก ทางด้าน ธุรกิจเกษตร สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร รับสมัครถึงวันที่ 31 ส.ค.2564
แผนยุทธศาสตร์คณะเกษตร กำแพงแสน (พ.ศ. 2565–2569)
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา สาขาวิชาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทางการเกษตร (Climate Change) จำนวน 2 อัตรา
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญาเอก สาขาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล ปิดรับ 16 ก.ค.2564
การเลือกแขนงวิชา และ การย้ายแขนงวิชา/หลักสูตร คณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2563
ให้บริการทดสอบคุณค่าทางโภชนาการในอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์
คู่มือนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
  qrcode
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3435-2435, 0-3428-1083, 0-3435-1406   E-mail : agr.kps@ku.ac.th