Thai  |   Eng  
 
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
เชิญสมัครเข้าร่วม...โครงการอบรม “ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า” สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 26 มีนาคม พ.ศ. 2561
เชิญ บริษัท/ห้าง/ร้าน/หน่วยงาน ร่วมเปิดบูธรับสมัครงาน โครงการ JOB FAIR
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เชิญชวนนิสิตสมัครเข้าร่วมโครงการ “Leadership Developmaent Program”
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๒ อัตรา (รับสมัครถึงวันที่18พ.ค.2561)
กำหนดการ สถานที่สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1/2 ทุกโครงการ สอบสัมภาษณ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) จำนวน ๑ อัตรา สังกัด ภาควิชาสัตวบาล
โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาวิทยากรในพื้นที่", "การผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออก" และ "การผลิตมะละกอคุณภาพเพื่อการค้ายุคใหม่"
เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง "การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 48"
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2561
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล
แจ้งยกเลิก โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ไม้ผลที่มีศักยภาพเชิงการค้า (อาโวคาโด แมคคาเดเมีย และสตรอว์เบอร์รี) รุ่นที่ 2" ในวันที่10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
เปิดรับสมัครและลงทะเบียน โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ผล รุ่นที่ 6" ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดภาควิชาพืชสวน
เลื่อนการประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการเกษตรสังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่28 ก.พ.2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา จำนวน 2 อัตรา
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (ทุนรัฐบาลจีน) ณ Northwest A&F University (NWAFU) สาธารณรัฐประชาชนจีน
ใหม่!!! กำหนดการฝึกอบรม 2561 ครึ่งปีแรก (มกราคม - มิถุนายน 2561) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน
กำหนดการงาน "75 ปี พืชไร่คืนถิ่น"
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๒ อัตรา
ประกาศให้นิสิตที่จะจบการศึกษาดำเนินการย้ายที่อยู่ออกจากทะเบียนบ้านของหอพักนิสิต
ขอแสดงความยินดีกับนายพิชัย เจริญธรรมรักษา ในโอกาสได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตร กำแพงแสน
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา
  qrcode
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3435-2435, 0-3428-1083, 0-3435-1406   E-mail : agr.kps@ku.ac.th