English Version Home | เว็บไซต์เดิม
 
  องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศด้านวิทยาการเกษตรและเป็นที่ยอมรับในเอเชีย  
 
 
 
 
ดูทั้งหมด
 
ภาพกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าพบสวัสดีปีใหม่
ผอ.สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เข้าพบสวัสดีปีใหม่
ปรึกษาหารือความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ข่าวสารคณะเกษตร กำแพงแสน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรือนเพาะชำ A๓ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
   
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต (Student Exchange Program)
   
 
 
 
  qrcode
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3435-2435, 0-3435-1406   E-mail : agr.kps@ku.ac.th