ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2563

 • วิสัยทัศน์ (Vision)
 •      เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศด้านวิทยาการเกษตร และเป็นที่ยอมรับในเอเชีย
 •      To be a Learning Organization that Outstanding for Agricultural Science and be Accepted in Asia
 • พันธกิจ (Mission)
 •      1. ผลิตบัณฑิตที่สามารถคิดวิเคราะห์เพื่อนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหา และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเกษตร
 •      2. ผลิตผลงานวิจัยคุณภาพ และสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
 •      3. บริการวิชาการที่เป็นเลิศ ตอบสนองความต้องการของสังคม มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
 •      4. การบริหารจัดการองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ ตามระบบการบริหารงานคุณภาพได้มาตรฐานสากล
 • ความสามารถหลัก (Core Value)
 •      1. ความสามารถและเชี่ยวชาญในวิชาการและเทคโนโลยีด้านการนเกษตรและอาหาร ตลอดห่วงโซ่ คุณค่า (value chain) อย่างครบวงจร
 •      2. ความสามารถในการให้บริการวิชาการด้านการเกษตร อาหาร และธุรกิจเกษตร พร้อมตอบสนองความต้องการพัฒนาการเกษตรของประเทศได้
 •      3. ความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรและอาหารได้อย่างเหมาะสม และพร้อมรับต่อการแปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม ตลอดจนโครงสร้างประชากรในอนาคต
 •      4. ความสามารถในการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ ตามระบบการบริหารงานคุณภาพได้มาตรฐานสากล
 • ค่านิยม (Core Value)
 •      สร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการกินดีอยู่ดีในระดับสากล
 • วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)
 •      สามัคคี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาศาสตร์แห่งแผ่นดิน
 • ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์
 •      มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม และผู้ประกอบการมืออาชีพ บูรณาการงานวิจัย สร้างเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตรแบบครบวงจรด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย