Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านบริหารจัดการ  
[ 06-02-2560 ]พิธีมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อระบบอุตสาหกรรม จากเครือซันกรุ๊ป
[ 10-01-2560 ]จัดการประชุมการทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ. 2560-2563) คณะฯ
[ 30-11-2559 ]MOU ด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโรงเรือนสัตว์ปีก ร่วมกับประเทศเกาหลีใต้
[ 15-11-2559 ]โครงการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 01-11-2559 ]กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) เข้าเยี่ยมชมและดูสถานที่การจัดงาน ThaiTAM 2016
[ 07-09-2559 ]พิธีเปิด ห้องปฏิบัติการวิจัย (ห้อง A 513)
[ 30-08-2559 ]พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "การผลิตและการพัฒนาทางด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพร"
[ 10-08-2559 ]พิธีลงนามความร่วมมือสามฝ่ายในการจัดงาน ThaiTam 2016
[ 28-07-2559 ]ประชุมหาข้อมูลและเตรียมการรับเสด็จเยือนประเทศไทยของเจ้าชายอากิชิโนแห่งญี่ปุ่น
[ 02-07-2559 ]พิธีเปิดศูนย์การปรับปรุงอ้อยแห่งประเทศไทย (Thailand Sugarecare breeging Center, TSBC)
[ 27-06-2559 ]สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การวางแผนยุทธศาสตร์และนำสู่การปฏิบัติ"
[ 24-06-2559 ]พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การผลิตไก่เนื้อในระบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจร
[ 21-06-2559 ]คณะผู้บริหารเยี่ยมชมสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร
[ 07-06-2559 ]ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภา และ กรรมการสภา มก. และร่วมชี้แจงยุทธศาสตร์คณะฯ
[ 06-06-2559 ]บรษัท โตโยต้า (ประเทศญี่ปุ่น) เข้าหารือความร่วมมือการวิจัยด้านอ้อยกับภาควิชาเกษตรกลวิธาน
 
หน้า 10 / 11 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140