Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 17-09-2554 ]บูธแนะนำหลักสูตรคณะเกษตร กำแพงแสน ในงานติวแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2554
[ 16-09-2554 ]กิจกรรมโครงการขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2554
[ 14-09-2554 ]บรรยายพิเศษ จาก Prof. Dr.Jeffrey Miller Prof. Dr.Jeffrey Miller ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฏวิทยา
[ 14-09-2554 ]ต้อนรับรศ.ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย และนาวาเอกหญิงศรีศุภรณ์ รุธิรวัฒน์ จากสมศ.
[ 10-09-2554 ]กิจกรรมค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 5 ทัศนศึกษาวิทยาเขตกำแพงแสน และปิดค่าย
[ 09-09-2554 ]กิจกรรมค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 5 ทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดนครปฐม
[ 08-09-2554 ]กิจกรรมค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 5
[ 07-09-2554 ]เปิดค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 5
[ 06-09-2554 ]นิทรรศการวิชาการ เนื่องในงานครบรอบ 5 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
[ 02-09-2554 ]ต้อนรับอาจารย์ประจำภาควิชาโรคพืชและนิสิต จาก Ha Noi Unversity of Agriculture ประเทศเวียดนาม
[ 31-08-2554 ]การสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น เรื่อง ผลกระทบภาคเกษตรจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
[ 25-08-2554 ]การวิพากษ์เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.(เกษตรศาสตร์) คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 25-08-2554 ]ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาเขต จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
[ 23-08-2554 ]โครงการขอบคุณผู้บริหารคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 21-08-2554 ]โครงการอบรมการบริหารจัดการโครงการ
 
หน้า 116 / 124 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140