Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 21-03-2564 ]โครงการอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมแพะเพื่อเพิ่มมูลค่า รุ่นที่ 26
[ 18-03-2564 ]วันครบรอบวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน 18 ปี
[ 17-03-2564 ]การแนะนำแขนงวิชาและหลักสูตร คณะเกษตร แพงแสน
[ 02-03-2564 ]บริหารเซ็นทรัลพลาซา เข้าพบเพื่อหารือโครงการ Green Eco Mall
[ 24-02-2564 ]MOU การพัฒนาและส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยไหมอีรี่
[ 23-02-2564 ]ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินตนเอง
[ 18-02-2564 ]ปรึกษาหารือการประสานความร่วมมือ โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
[ 11-02-2564 ]ผู้บริหารจังหวัดนครปฐมเข้าพบปรึกษาหารือการบูรณาการด้านการพัฒนาองค์กรร่วมกัน
[ 12-01-2564 ]คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าพบสวัสดีปีใหม่
[ 11-01-2564 ]ผอ.สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เข้าพบสวัสดีปีใหม่
[ 07-01-2564 ]ปรึกษาหารือความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
[ 05-01-2564 ]สวัสดีปีใหม่หน่วยงานต่งๆ ในวิทยาเขต กพส.
[ 23-12-2563 ]อบรม “การเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อการค้า” รุ่นที่ 12
[ 14-12-2563 ]บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด สัมภาษณ์นิสิตเพื่อมอบทุน
[ 10-12-2563 ]กิจกรรม "Open house กลุ่มอาคารแปรรูปอาหารเพื่อการเรียนรู้มาตรฐาน GMP"
 
หน้า 17 / 123 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140