Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 07-07-2565 ]ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565
[ 05-07-2565 ]โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2565
[ 05-07-2565 ]ร่วมกิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 โครงการ 1 ส่วนงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ มก.กพส.
[ 05-07-2565 ]ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนนิสิต กับ James Madison University
[ 04-07-2565 ]ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ
[ 30-06-2565 ]โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2565
[ 29-06-2565 ]พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ "โครงการทดสอบอาหารโคนมเพื่อการผลิตน้ำนมโคคุณภาพสูง"
[ 29-06-2565 ]โครงการ “ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 และพบอาจารย์ที่ปรึกษา”
[ 28-06-2565 ]กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
[ 28-06-2565 ]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผสมเทียมโค” รุ่นที่ 13
[ 27-06-2565 ]พิธีสักการะพระพิรุณ และหม่อมหลวงชูชาติ กำภู (นิสิตใหม่)
[ 27-06-2565 ]ประชุมทบทวนโครงสร้างบริหารทางวิชาการและการพัฒนาวิชาการด้านการเกษตรฯ มก. ครั้งที่ 2/2565"
[ 26-06-2565 ]กิจกรรม “สอนน้องร้องเพลง” ให้กับนิสิตใหม่คณะเกษตร กำแพงแสน AGGIE 82
[ 25-06-2565 ]อบรมเชิงปฏิบัติการ การเลี้ยงและแปรรูปจิ้งหรีด
[ 22-06-2565 ]วันหม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร
 
หน้า 2 / 124 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140