Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านบริหารจัดการ  
[ 07-01-2564 ]ปรึกษาหารือความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
[ 02-12-2563 ]MOU ด้านการผลิตสื่อฯ ระหว่าง สถานีวิทยุ ม.ก. กับ คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 13-11-2563 ]พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้และขยายผลสถานีพลังงานสีเขียวแบบครบวงจร
[ 04-11-2563 ]ปรึกษาหารือเรื่องการทำข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทำรายการร่วมกันกับสถานีวิทยุ ม.ก.
[ 04-11-2563 ]ประชุมหารือเกี่ยวกับ โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์จังหวัดนครปฐมเข้าสู่มาตรฐานและอัตลักษณ์จังหวัดนครปฐม
[ 22-10-2563 ]ประชุมเพื่อปรึกษาแนวทางการทำงานบูรณาการคณะฯ และโครงการพัฒนาส่วนพระองค์
[ 08-10-2563 ]ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC ครั้งที่ 1/2564
[ 05-10-2563 ]รับมอบใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (IFOAM) แปลงปลูกพืชผักอินทรีย์
[ 25-09-2563 ]ร่วมรับฟังแนวทางการพัฒนาคณะฯ และปรับโครงสร้าง
[ 22-09-2563 ]รับการตรวจติดตามผลการรักษาระบบมาตรฐาน ISO ครั้งที่ 1
[ 21-09-2563 ]ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด เข้าประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือด้านบริหาร
[ 10-09-2563 ]การประชุมขับเคลื่อนศูนย์ AIC ในพื้นที่ เขต 2
[ 07-08-2563 ]ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบประจำ มก.
[ 05-08-2563 ]รับการตรวจประเมินมาตรฐานแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ ภาควิชาสัตวบาล
[ 03-08-2563 ]คณบดีร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
 
หน้า 3 / 11 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140