Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 07-06-2562 ]อบรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตาม GLOBE Protocol และการทำงานวิจัย โรงเรียนวิสุทธรังษี
[ 04-06-2562 ]การรับฟังประชาพิจารณ์ฯ และโครงการผู้บริหารพบปะบุคลากร
[ 04-06-2562 ]สพสว.วช. เข้าตรวจเยี่ยมสถานที่ใช้สัตว์ทดลองของวิทยาเขตกำแพงแสน
[ 03-06-2562 ]สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 4
[ 01-06-2562 ]อบรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตาม GLOBE Protocol และการทำงานวิจัย โรงเรียนสงวนหญิง
[ 30-05-2562 ]อบรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตาม GLOBE Protocol และการทำงานวิจัย โรงเรียนหันคาพิทยาคม
[ 28-05-2562 ]โครงการอบรมเทคนิคการบริหารหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศ
[ 27-05-2562 ]อบรมการผลิตและการจัดการไก่ไข่ โดยร่วมกับ Progressus AgriSchools
[ 27-05-2562 ]ร่วมเสวนาวิชาการเรื่อง “เกษตรปลอดภัย ทำอย่างไรให้รวย”
[ 22-05-2562 ]ประชุมกรรมการคณะเกษตร กำแพงแสน สัญจร
[ 21-05-2562 ]โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 17-05-2562 ]คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมกิจการของคณะ
[ 17-05-2562 ]โครงการฝึกอบรม การจัดทำอาหารโคนมที่สมดุล รุ่นที่ 5
[ 17-05-2562 ]โครงการอบรมบุคลากรเพื่อการผลิตบทเรียนออนไลน์
[ 16-05-2562 ]โครงการฝึกอบรม “การเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อการค้า” รุ่นที่ 11
 
หน้า 36 / 124 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140