Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านการศึกษาและนิสิต  
[ 02-08-2563 ]โครงการค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางด้านการเกษตร ประจำปี 2563
[ 30-06-2563 ]สัมมนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศภายหลังสถานการณ์ COVID-19
[ 14-03-2563 ]โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 04-03-2563 ]โครงการแนะนำการเลือกแขนงวิชาสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
[ 26-02-2563 ]วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มก. เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
[ 25-02-2563 ]งาน Job fair 2563
[ 24-02-2563 ]สัมมนา “คุยกันแบบพี่น้อง...น้องถาม - พี่ตอบ มองแนวทางอนาคตน้องเกษตร”
[ 22-02-2563 ]โครงการ “เผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรสู่ชนบท” โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
[ 19-02-2563 ]โครงการสร้างเสริมคุณลักษณะที่ดีฯ
[ 13-02-2563 ]งานถนนสีขาวของชาวเกษตร
[ 11-02-2563 ]MOU ด้านการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของบุตร - หลานสมาชิกสหกรณ์โคนม
[ 22-01-2563 ]คณบดี พบผู้นำนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 18-01-2563 ]สอบสัมภาษณ์ TCAS1 (Portfolio)
[ 17-01-2563 ]พิธีมอบทุนการศึกษา “กองทุนศาสตราจารย์ ดร. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ เพื่อการศึกษาด้านการเกษตร”
[ 09-01-2563 ]งานเลี้ยงต้อนรับ เนื่องในโครงการงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 37
 
หน้า 4 / 16 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140