Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 22-02-2562 ]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการสุขภาพโคเบื้องต้น รุ่นที่ 1
[ 16-02-2562 ]โครงการศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์สร้างความพร้อมนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน
[ 12-02-2562 ]ต้อนรับทีมที่ปรึกษา EdPEx มก. ในการเข้าให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ผลการวิเคราะห์ตนเองระดับคณะ 2562
[ 12-02-2562 ]บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด สัมภาษณ์นิสิตเพื่อมอบทุน
[ 11-02-2562 ]Photos : DS-SLM
[ 10-02-2562 ]โครงการเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรสู่ชนบท
[ 08-02-2562 ]โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางสายอาชีพ (Job fair)
[ 07-02-2562 ]โครงการแนะนำการเลือกสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2561
[ 06-02-2562 ]สมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร กำแพงแสน เข้าปรึกษาหารือเรื่องการจัดกิจกรรม
[ 05-02-2562 ]ตัวแทนธนาคารออมสินเข้าปรึกษาหารือการดำเนินโครงการภูมิปัญญา ปี 2562
[ 02-02-2562 ]ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ วันคล้ายวันสถาปนา มก. ครบรอบ 76 ปี
[ 01-02-2562 ]พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนเจียไต๋-ดร.มนู เจียรวนนท์ ประจำปีการศึกษา 2561
[ 29-01-2562 ]บรรยายพิเศษเรื่อง “อนาคตการศึกษาด้านการเกษตรของประเทศไทย”
[ 29-01-2562 ]บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เข้าเยี่ยมชม และสัมภาษณ์พูดคุยกับนิสิตทุนบุตรเกษตรกร
[ 28-01-2562 ]แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 17 ปี
 
หน้า 40 / 124 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140