Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 28-04-2565 ]อบรมการผสมเทียมโค รุ่นที่ 11
[ 27-04-2565 ]โครงการ International Webinar on Agricultural Sciences
[ 26-04-2565 ]ร่วมโครงการ แก้หนี้สินด้วยการใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เน้นการออม
[ 22-04-2565 ]ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 19 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
[ 22-04-2565 ]ต้อนรับกรรมการสภาพนักงาน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
[ 21-04-2565 ]ร่วมกันปลูกต้นดาวกระจาย
[ 21-04-2565 ]ประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการ KU-GROW กลุ่มท้าทาย (Final Review)
[ 21-04-2565 ]อบรมด้านการเกษตร ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
[ 20-04-2565 ]อบรมการบริหารหลักสูตรตามแนวทางการมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE)
[ 12-04-2565 ]สอบ exit-exam รายวิชาพื้นฐานเกษตรศาสตร์
[ 10-04-2565 ]กิจกรรม “พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและส่งมอบงาน ประจำปีการศึกษา 2564”
[ 09-04-2565 ]กิจกรรมดำนาฯ โครงการเสริมสร้างทักษะทางการเกษตร
[ 09-04-2565 ]สำรวจแหล่งน้ำใต้ผิวดิน ในพื้นที่สถานีวิจัยกาญจนบุรี คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 08-04-2565 ]ร่วมงานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 กพส.
[ 07-04-2565 ]เสวนาวิชาการ ผลจากสงคราม!!! วิกฤตปุ๋ยแพงกับแสงที่ปลายอุโมงค์ ทางเลือกทางรอดฯ
 
หน้า 5 / 124 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140