Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 05-10-2560 ]ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการเงินบัญชี และพัสดุ คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 04-10-2560 ]บุคลากรรับรางวัลผลงานวิจัยจากงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2558
[ 30-09-2560 ]นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน เข้ารับเหรียญเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม
[ 28-09-2560 ]ผู้เชี่ยวชาญ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมเจรจา MOU ซื้อขายมันสำปะหลังในตุรกี
[ 27-09-2560 ]โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตให้กับอาจารย์และนิสิต จาก University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น
[ 24-09-2560 ]โครงการอบรมหลักสูตรการเพิ่มมูลค่านมแพะ รุ่นที่ 20
[ 22-09-2560 ]ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิต “นนทรีสีทอง 60” มก.
[ 19-09-2560 ]การนำเสนอวิสัยทัศน์และการตอบคำถามของผู้สมัครใจเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 19-09-2560 ]ร่วมงาน รวงทอง... ลาทุ่ง 60 คณะเกษตร มก.
[ 19-09-2560 ]อาจารย์และนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน รับใบประกาศเกียรติคุณที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ มก.กพส.
[ 15-09-2560 ]University of tsukuba (UT) ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน
[ 15-09-2560 ]ร่วมโครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560
[ 13-09-2560 ]บรรยายพิเศษด้านการวิจัย โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น
[ 13-09-2560 ]นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง เข้าดูงาน
[ 11-09-2560 ]โครงการ "การจัดการความรู้ ในหัวข้อ “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ"
 
หน้า 64 / 124 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140