Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 15-03-2565 ]บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าปรึกษาหารือความร่วมมือด้านงานวิจัย
[ 15-03-2565 ]ประชุมการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเกษตรให้กับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่
[ 14-03-2565 ]รับมอบ เมล็ดปอเทือง จากสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม
[ 13-03-2565 ]การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2563
[ 12-03-2565 ]การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2563
[ 11-03-2565 ]ร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภายใต้บริบทเศรษฐกิจบีซีจี
[ 11-03-2565 ]รับมอบแอลกอฮอล์ล้างมือ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก BIC CHEMICAL CO., LTD.
[ 11-03-2565 ]บุคลากรคณะฯ เข้ารับทุนช่วยเหลือการวิจัยฯ ครั้งที่ 28 มูลนิธิโทเรฯ
[ 10-03-2565 ]ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดินระยะ 5 ปี
[ 10-03-2565 ]ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
[ 10-03-2565 ]คณะ จากโครงการสัมมนาวิชาการ "การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภายใต้บริบทเศรษฐกิจบีซีจี” เข้าดูงาน
[ 09-03-2565 ]ประชุมหารือการดำเนินโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน
[ 08-03-2565 ]ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[ 05-03-2565 ]ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต (รูปแบบออนไลน์) KU-NU-RUA Joint Training Program 2022
[ 04-03-2565 ]ร่วมบรรยาย โครงการ Kasetsart University - Okayama University Online Program "Environment and SDGs"
 
หน้า 7 / 124 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140