Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 25-08-2559 ]ประชุม ทิศทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมะพร้าวในประเทศไทย ครั้งที่ 2/2559
[ 25-08-2559 ]โครงการฝึกอบรมการรับรองมาตรฐานสินค้าพืชเพื่อการค้า/จำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ
[ 22-08-2559 ]โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 1 และ 2
[ 21-08-2559 ]โครงการสืบสานตำนานเกษตร(ประเพณีการดำนา) ประจำปีการศึกษา 2559
[ 21-08-2559 ]โครงการอบรมเทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้ารุ่นที่ 38
[ 19-08-2559 ]อาจารย์และนิสิต Tokyo University เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
[ 19-08-2559 ]เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร จากโครงการอบรมฯ เข้าศึกษาดูงาน
[ 18-08-2559 ]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม” หลักสูตรที่2
[ 17-08-2559 ]คณะผู้เข้าประชุมวิชาการนานาชาติเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเรื่องการผลิตโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน
[ 15-08-2559 ]โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
[ 11-08-2559 ]ร่วมโครงการปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ประจำปี พ.ศ. 2559
[ 10-08-2559 ]พิธีลงนามความร่วมมือสามฝ่ายในการจัดงาน ThaiTam 2016
[ 09-08-2559 ]คณะผู้บริหารจาก JIANGSU ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES จีน เข้าพบผู้บริหารคณะ
[ 08-08-2559 ]พิธีสักการะพระพิรุณ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู และพิธีไหว้ครู คณะเกษตร กำแพงแสน 2559
[ 06-08-2559 ]โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 
หน้า 78 / 123 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140