Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการ “การสร้าง InfoGraphic เพื่อการเรียนการสอนและการประชาสัมพันธ์”
สถานที่ : ณ โรงแรมประจวบสามอ่าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จัดเมื่อวันที่ : 22-12-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ในหัวข้อเรื่อง “การสร้าง InfoGraphic เพื่อการเรียนการสอนและการประชาสัมพันธ์” ให้กับคณะครูอาสา และเจ้าหน้าที่การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 34 คน ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมประจวบสามอ่าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140