Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนาครั้งที่ 16
สถานที่ : ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชุมชนบ้านสันคะยอม ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
จัดเมื่อวันที่ : 05-06-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน โดย อาจารย์ ดร. ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิตและศิลปวัฒนธรรม คณาจารย์ และบุคลากร คณะเกษตร กำแพงแสน นำตัวแทนนิสิตคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร จำนวน 6 คน ร่วมโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนาครั้งที่ 16 ในระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2561 ซึ่งในครั้งนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชุมชนบ้านสันคะยอม ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมพัฒนาความเป็นผู้นำด้านเกษตรยุคใหม่ไทนแลนด์ 4.0 ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะร่วมกัน เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนต้นแบบเกษตรบ้านสันคพะยอม และได้นำทักษะความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมต่อไป
ประมวลภาพ

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_fetch_array() in C:\xampp\htdocs\News\newsact\act_detail.php:354 Stack trace: #0 {main} thrown in C:\xampp\htdocs\News\newsact\act_detail.php on line 354