Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 39 ปี
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์ มก.กพส.
จัดเมื่อวันที่ : 12-11-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยบุคลากร และนิสิต ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 39 ปี โดยมี พิธีบวงสรวงพระพิรุณ ตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป วางพวงมาลาหม่อมหลวงชูชาติ กำภู ณ หน้าอนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู
จากนั้นเป็นพิธีเปิด และพิธีมอบโล่ให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่น บุคลากรดีเด่น และมอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิตดีเด่น จากนั้นผู้บริหารเยี่ยมชมนิทรรศการ “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์ มก.กพส.

รายนามศิษย์เก่าดีเด่น บุคลากรดีเด่น และนิสิตดีเด่น คณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2561

ศิษย์เก่าดีเด่น
ประเภทผู้บริหารภาคเอกชน
นายกิติกร พฤกษะวัน KU 41
ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สังกัด บมจ.ธนาคารกรุงไทย ศิษย์เก่าคณะเกษตร กำแพงแสน
ประเภทนักวิชาการ
ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร KU 35
ตำแหน่ง ศาสตราจารย์
สังกัด ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน ศิษย์เก่าคณะเกษตร กำแพงแสน

บุคลากรสายวิชาการดีเด่น
ด้านบริการวิชาการ สายวิทยาศาสตร์ กลุ่มอายุไม่เกิน 40 ปี
นางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์
ตำแหน่ง นักวิจัยชำนาญการ
สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
ด้านวิจัยและนวัตกรรม สายวิทยาศาสตร์ กลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป
นางอัญชลี รวีโรจน์บูลย์
ตำแหน่ง นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการดีเด่น
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มงานอำนวยการ
นางทวีพร เรืองพริ้ม
ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ และพนักงานราชการ กลุ่มงานสนับสนุน
นายสมบัติ วรเลข
ตำแหน่ง พนักงานผลิตทดลอง
สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140