Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
นิสิตภาควิชาสัตวบาล ใส่ปุ๋ยคอกบำรุงต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ที่
สถานที่ : 2 ข้างถนนวัฒนา เสถียรสวัสดิ์ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 02-04-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 2 เมษายน 2562 คณาจารย์ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน นำนิสิตภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ช่วยกันใส่ปุ๋ยคอกบำรุงต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ที่ปลูกอยู่ 2 ข้างถนนวัฒนา เสถียรสวัสดิ์ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เตรียมพร้อมสำหรับการแตกกิ่งและใบใหม่ที่สมบูรณ์ ให้ทุกคนได้มาชื่นชมดอกสีชมพูบานสะพรั่งในปีถัดไป โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล กล่าวให้โอวาท พร้อมด้วย รศ.ดร. สมิต ยิ้มมงคล ผศ.ดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม และ อาจารย์ ดร.วนิดา สืบสายพรหม เข้าร่วมกิจกรรม
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140