Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
รับฟังการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการฯ เพื่อการสรรหาหัวหน้าภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
สถานที่ : ณ ห้องเอนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 08-07-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 คณะเกษตร กำแพงแสน ดำเนินการสรรหาหัวหน้าภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร โดยจัดให้มีการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการภาควิชาต่อคณะกรรมการสรรหาและผู้ปฏิบัติงานของภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมรับฟัง และผู้ปฏิบัติงานของภาควิชา ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน ได้แก่ พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ของภาควิชาฯ ร่วมรับฟัง และแสดงความเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ตามแบบแสดงความคิดเห็นที่กำหนด และมีการประกาศผลเวลา 16.00 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140