Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
พิธีไหว้ครู ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2565
สถานที่ : ณ ห้องบรรยาย 303 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 04-08-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : ภาควิชาสัตวบาล   
 
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นิสิตได้แสดงถึงความเคารพนอบน้อมและระลึกถึงพระคุณอาจารย์ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ โดยอาจารย์คงปฐม กาญจนเสริม รองหัวหน้าภาควิชาสัตวบาล ฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงานและจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และรองศาสตราจารย์ ดร. วาณี ชัยวัฒนสิน อาจารย์อาวุโส ภาควิชาสัตวบาล และนายนาม บัวทอง บุคลากรอาวุโส ภาควิชาสัตวบาล เป็นผู้กล่าวให้โอวาทแก่นิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดี โดยได้รับทุนสนับสนุนมาจากภาควิชาสัตวบาล และศิษย์เก่าของภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

📷โดยนายณภพ เศวตภาณุภัทร
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140