Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > วีดีทัศน์กิจกรรม  
กระเจี๊ยบแดงสายพันธุ์ใหม่ กำแพงแสนม่วงจัมโบ้
 
รายละเอียดวีดีทัศน์
กระเจี๊ยบแดงสายพันธุ์ใหม่ กำแพงแสนม่วงจัมโบ้ เป็นกระเจี๊ยบที่มีสารแอนโทไซยานินในปริมาณสูง ลักษณะเด่นของสายพันธุ์นี้ จะมีกลีบเลี้ยงขนาดใหญ่ กลีบเลี้ยงรูปทรงยาวและค่อนข้างหนา มีสีแดงอมม่วงหรือสีม่วง ลำต้นแข็งแรง แตกกิ่งก้านมาก ให้ผลผลิตสูง เก็บเกี่ยวได้เร็วกว่าพันธุ์อื่น สอบถามได้ที่ อาจารย์อุทัยวรรณ ด้วงเงิน ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-3435-1393 Name{ผลงานวิจัย: อาจารย์อุทัยวรรณ ด้วงเงิน ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวนคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ; ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์: วนิดา รัตตมณี;ประเสริฐ กล่อมฤกษ์;วิทวัส ยุทธโกศา; สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140