Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 02-02-2566 ]ร่วมงานวันสถาปนา มก. ครบรอบ 80 ปี
[ 02-02-2566 ]รางวัล ศิษย์เก่าปฐพี-เคมีการเกษตรดีเด่น ประเภทภาครัฐ ประจำปี 2566
[ 02-02-2566 ]พิธีลงนาม MOU การจัดทำหลักสูตรปริญญาร่วม (ระดับปริญญาเอก) ระหว่าง มก. กับ Nagoya University
[ 30-01-2566 ]การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการภาควิชากีฏวิทยา
[ 27-01-2566 ]บริษัท วาย.วี.พี.เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด เข้าพบในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566
[ 27-01-2566 ]โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
[ 27-01-2566 ]สอบสัมภาษณ์นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก TCAS66 รอบที่ 1 (Portfolio) ครั้งที่ 2
[ 26-01-2566 ]อาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยาเป็นวิทยากร โครงการ GLOBE
[ 26-01-2566 ]การนำเสนอผลงานรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่าง มก. และ NU
[ 25-01-2566 ]บริษัท กลุ่มมิตรผล เข้าพบในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566
[ 25-01-2566 ]บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) พบในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566
[ 25-01-2566 ]ภาควิชาเกษตรกลวิธานต้อนรับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย เข้าศึกษาดูงาน
[ 24-01-2566 ]ร่วมเกี่ยวข้าว และมอบพันธุ์ไม้ผล พร้อมวัสดุอุปกรณ์การเกษตร แก่มูลนิธิหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ
[ 23-01-2566 ]บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (ศรแดง) เข้าพบในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566
[ 23-01-2566 ]ร้านครุยสุพรรณ มอบทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140