Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านวิจัย/บริการวิชาการ  
[ 30-06-2564 ]บรรยายการเริ่มต้นกำเนินธุรกิจจากผลิตภัณฑ์-ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ฯ กับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก.
[ 23-06-2564 ]สัมมนาโครงการ Research Forum การพัฒนา Cluster วิจัย ฯ สู่การเป็น Research University
[ 22-06-2564 ]รับมอบใบรับรอง GAP สำหรับข้าว
[ 21-06-2564 ]ประชุมปรึกษาหารือกิจกรรม MOU กับ บ. เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สาขา ศาลายา
[ 18-06-2564 ]รับการตรวจประเมินแปลงมะขามป้อมอินทรีย์ สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร
[ 17-06-2564 ]MOU ด้านการจัดการผลิตผักแบบเกษตรอินทรีย์ และปลอดสารพิษ ร่วมกับ บ. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
[ 04-06-2564 ]บุคลากรคณะฯ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร ด้านการทำผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร
[ 25-05-2564 ]MOU ด้านการจัดกิจกรรมทางวิชาการ กับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สาขา ศาลายา
[ 21-03-2564 ]โครงการอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมแพะเพื่อเพิ่มมูลค่า รุ่นที่ 26
[ 24-02-2564 ]MOU การพัฒนาและส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยไหมอีรี่
[ 23-12-2563 ]อบรม “การเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อการค้า” รุ่นที่ 12
[ 03-12-2563 ]แข่งขันประกอบอาหารจากเนื้อไก่ลูกผสมตะเภาทองเกษตรศาสตร์
[ 03-12-2563 ]การแข่งขันทำสเต็กเนื้อโคกำแพงแสน
[ 02-12-2563 ]งานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลการเกษตรไทย 2563
[ 27-11-2563 ]ฝึอบรม “การผลิตพืชอาหารสัตว์เพื่อเป็นแหล่งอาหารหยาบคุณภาพดีสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง” รุ่นที่ 1
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140