Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านวิจัย/บริการวิชาการ  
[ 06-11-2563 ]ต้อนรับผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เยี่ยมชมการดำเนินงานเรือนเกษตรอภิรมย์
[ 05-11-2563 ]รับมอบ ใบรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ ในขอบข่าย ระบบการผลิตพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ จากกรมปศุสัตว์
[ 02-11-2563 ]ต้อนรับรองอธิการบดี ม.นราธิวาสราชนครินทร์ เข้าศึกษาดูงาน
[ 19-10-2563 ]สหกรณ์การเกษตรโนนสูง จำกัด เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านโคเนื้อ
[ 16-10-2563 ]ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เยี่ยมชมการดำเนินงานเรือนเกษตรอภิรมย์
[ 08-10-2563 ]ผู้บริหารโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ เข้าปรึกษาแนวทางการทำงานบูรณาการของทั้งสองหน่วยงาน
[ 06-10-2563 ]สนง. เลขานุการคณะประมง เข้าศึกษาดูงานระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 ของคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 30-09-2563 ]ทีมงานรายการเกษตรบ้านทุ่ง เข้าถ่ายทำรายการด้านการเกษตรสมัยใหม่
[ 24-09-2563 ]คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะ
[ 18-09-2563 ]อบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของ GLOBE Protocol โรงเรียนหันคาวิทยาคม
[ 18-09-2563 ]เสวนาวิชาการ เรื่อง “บ่มเพาะสัตวบาลไทย สู่วิถีใหม่ที่ยั่งยืน”
[ 17-09-2563 ]อบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของ GLOBE Protocol โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมป์
[ 12-09-2563 ]อบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของ GLOBE Protocol โรงเรียนสงวนหญิง
[ 10-09-2563 ]อบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของ GLOBE Protocol โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
[ 25-08-2563 ]บรรยาย เรื่อง หลักการตลาดและการทำธุรกิจสินค้าเกษตร-พฤติกรรมผูบริโภค
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
PG SLOT UFABET UFABET UFABET UFABET CHANG123 CHANG123 CHANG123 Chang123 UFABET UFABET PG SLOT PG SLOT PG SLOT PG SLOT pg slot pg slot