Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 31-01-2556 ]สัมมนาแนวทางการจัดการความรู้คณะเกษตร กำแพงแสน และสำนักงานเลขานุการ
[ 31-01-2556 ]นวัตกรรมอาหารปลอดภัย… ใส่ใจล้างกระเพาะโค
[ 29-01-2556 ]โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
[ 29-01-2556 ]ให้การต้อนรับคณะจาก Hawaii University ประเทศสหรัฐอเมริกา
[ 27-01-2556 ]ให้ความรู้แก่เกษตรกร โครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 84
[ 24-01-2556 ]สอบสัมภาษณ์โควตาพิเศษ-บุตรเกษตรกร ประจำปี 2556
[ 24-01-2556 ]สอบสัมภาษณ์โควตารับตรง คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 22-01-2556 ]โครงการนิสิตชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา
[ 18-01-2556 ]กีฬาสีภายใน ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 17-01-2556 ]ภาควิชาสัตวบาล จัดการแสดงธรรมศึกษาและทำบุญประจำปี
[ 16-01-2556 ]คณบดีพบผู้นำนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 13-01-2556 ]โครงการเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรสู่ชนบท
[ 10-01-2556 ]อบรมระบบ e-GP
[ 08-01-2556 ]คณะผู้บริหาร บ.โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าพบคณบดีและเปิดรับสมัครงานนิสิตปีที่ 4
[ 07-01-2556 ]มอบของขวัญปีใหม่
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140