Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านวิจัย/บริการวิชาการ  
[ 05-12-2561 ]งานประกวดแพะเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 10
[ 03-12-2561 ]งานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลเกษตรไทย ประจำปี 2561 (ThaiTAM 2018)
[ 16-11-2561 ]โครงการ “ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การเกษตรสร้างความยั่งยืน ของวิถีเกษตรแนวใหม่”
[ 19-10-2561 ]ผู้แทนกลุ่มแม่บ้านสตรีมุลลิม เข้าศึกษาดูงานด้านพืชสัตว์
[ 21-09-2561 ]บริษัท อีเอส วิจัยและพัฒนา จำกัด เข้าศึกษาดูงานด้านอ้อย
[ 20-09-2561 ]กลุ่มบริษัทน้ำตาลเข้าศึกษาดูงานด้านพันธุ์อ้อย
[ 20-09-2561 ]อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สารสกัดธรรมชาติในการสร้างตำรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
[ 14-09-2561 ]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผสมเทียมโค รุ่นที่ 3
[ 04-09-2561 ]คณาจารย์ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
[ 02-09-2561 ]ร่วมงานเกษตรสร้างชาติ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร
[ 31-08-2561 ]ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์และนำเสนอเทคโนโลยีฯ กิจกรรม “งานวิถีไทย วิถีเกษตร : ชิม ชอป แชร์ แลคณะเกษตร”
[ 31-08-2561 ]คณะผู้บริหารและพนักงานฝ่ายอ้อย กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง เข้าศึกษาดูงานด้านอ้อย
[ 30-08-2561 ]บุคลากรภาควิชาเกษตรกลวิธานได้รับเชิญเป็นวิทยากรด้านอ้อย
[ 24-08-2561 ]โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม เข้าศึกษาดูงาน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
[ 20-08-2561 ]ดำเนินการสรุปงานกิจกรรมพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้า
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
PG SLOT UFABET UFABET UFABET UFABET CHANG123 CHANG123 CHANG123 Chang123 UFABET UFABET PG SLOT PG SLOT PG SLOT PG SLOT pg slot pg slot