Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านบริการวิชาการแก่สังคม  
[ 11-12-2560 ]ผู้บริหาร อบต. สิงหนาท เข้าหารือการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
[ 08-09-2560 ]ร่วมแจกพืชพันธุ์ดีของมหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้กับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนคร
[ 26-08-2560 ]ร่วมโครงการ มก. กพส. ปลูกป่า 100 ไร่เทิดพระเกียรติ ร.10
[ 26-08-2560 ]โครงการพัฒนาบุคลากร สนง. เลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 14-01-2560 ]ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
[ 10-07-2559 ]โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน-การขยายพันธุ์พืช
[ 29-06-2559 ]การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน
[ 13-06-2559 ]ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงแพะเนื้อแบบครบวงจรฯ
[ 12-06-2559 ]การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เรื่อง “การแปรรูปผลผลิตเกษตร”
[ 30-05-2559 ]การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงแพะเนื้อแบบครบวงจรฯ
[ 26-05-2559 ]การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน
[ 24-05-2559 ]โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน-การจัดทำแลปลอยฟ้า
[ 08-05-2559 ]โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน-อบรมมะนาวในรองปูน
[ 30-04-2559 ]โครงการเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรสู่ชนบท โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน
[ 28-04-2559 ]กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีฝึกอบรมการเลี้ยงสุกร
  « 1 2 3
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140