Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 12-03-2565 ]การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2563
[ 11-03-2565 ]ร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภายใต้บริบทเศรษฐกิจบีซีจี
[ 11-03-2565 ]รับมอบแอลกอฮอล์ล้างมือ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก BIC CHEMICAL CO., LTD.
[ 11-03-2565 ]บุคลากรคณะฯ เข้ารับทุนช่วยเหลือการวิจัยฯ ครั้งที่ 28 มูลนิธิโทเรฯ
[ 10-03-2565 ]ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดินระยะ 5 ปี
[ 10-03-2565 ]ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
[ 10-03-2565 ]คณะ จากโครงการสัมมนาวิชาการ "การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภายใต้บริบทเศรษฐกิจบีซีจี” เข้าดูงาน
[ 09-03-2565 ]ประชุมหารือการดำเนินโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน
[ 08-03-2565 ]ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[ 05-03-2565 ]ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต (รูปแบบออนไลน์) KU-NU-RUA Joint Training Program 2022
[ 04-03-2565 ]ร่วมบรรยาย โครงการ Kasetsart University - Okayama University Online Program "Environment and SDGs"
[ 02-03-2565 ]โครงการแนะนำแขนงวิชาและหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
[ 28-02-2565 ]เยี่ยมชมกิจกรรมโดมแมลง
[ 25-02-2565 ]ผู้บริหารสำรวจพื้นที่สถานีวิจัยกาญจนบุรี
[ 25-02-2565 ]ร่วมแสดงความยินดี17 ปี วันสถาปนาสำนักหอสมุดกำแพงแสน
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140