Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านวิจัย/บริการวิชาการ  
[ 24-03-2566 ]ให้คำปรึกษาในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านแมลง
[ 02-03-2566 ]บุคลากรภาควิชากีฏวิทยาได้รับเชิญเป็นวิทยากร
[ 27-02-2566 ]บุคลากรคณะได้รับเชิญเป็นวิทยากรด้านการจัดการแปลง และการจัดการมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว
[ 26-02-2566 ]อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2566 (แบบOnsite) รุ่นที่ 1
[ 24-02-2566 ]มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าศึกษาดูงานด้านแมลง
[ 14-02-2566 ]บรรยายพิเศษ Sustainable Food Production tacking crop production bottlenecks using molecular
[ 13-02-2566 ]โครงการแปลงสาธิตสายพันธุ์มะเขือเทศสีดา ต้านทานโรคใบหงิกเหลือง มก. กพส.
[ 13-02-2566 ]นิสิตโครงการ PARE Spring School 2023 จำนวน 7 คน เข้าศึกษาดูงาน และทำกิจกรรมด้านการแปรรูปอาหาร
[ 06-02-2566 ]บุคลากรภาควิชากีฏวิทยาได้รับเชิญเป็นวิทยากร
[ 26-01-2566 ]อาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยาเป็นวิทยากร โครงการ GLOBE
[ 24-01-2566 ]ร่วมเกี่ยวข้าว และมอบพันธุ์ไม้ผล พร้อมวัสดุอุปกรณ์การเกษตร แก่มูลนิธิหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ
[ 19-01-2566 ]การนำเสนอผลงานวิจัย โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักวิธีดำเนินการของ GLOBE
[ 19-01-2566 ]สัมมนา How to deal with breast myopathies? and principle of meat processing in western...
[ 19-01-2566 ]อาจารย์ภาควิชาโรคพืช เป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมอาชีพ การผลิตทุเรียน จ.สุราษฎร์ธานี
[ 18-01-2566 ]การเยี่ยมชม อาคารแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140