Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านวิจัย/บริการวิชาการ  
[ 21-12-2565 ]เกษตรกรเข้าศึกษาดูงานเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
[ 15-12-2565 ]อบรม เรื่อง "ความรู้ด้านดิน-ปุ๋ยเบื้องต้น และมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP)"
[ 09-12-2565 ]ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และคณะ ชมงานเกษตรกำแพงแสน 2565
[ 07-12-2565 ]พิธีเปิด “งานตลาดนัด U2T for BCG Maket @ Nakhon Pathom”
[ 04-12-2565 ]นำเสนอผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการวิจัย ต่อ สวพ.มก.
[ 01-12-2565 ]ร่วมจัดกิจกรรมงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 25 ปี 2565
[ 22-11-2565 ]ฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
[ 18-11-2565 ]มอบใบประกาศกิจกรรม โรงเรียนเกษตรอภิรมย์ รุ่นที่ 2-ผักสลัด
[ 17-11-2565 ]นักศึกษามหาวิทยาลัยลินคอล์น ประเทศนิวซีแลนด์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การแปรรูปผลิตภัณฑ์
[ 16-11-2565 ]อบรมผสมเทียมสุกรเชิงปฏิบัติการ รุ่น 110
[ 09-11-2565 ]ถ่ายรายการเปิดบ้านการเกษตร เรื่อง การพัฒนาสายพันธ์เมล็ดพันธ์พื้นบ้าน กพส.
[ 19-10-2565 ]คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เข้าศึกษาดูงาน “การผลิตปุ๋ยฯ"
[ 12-10-2565 ]บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด และ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงาน
[ 27-09-2565 ]อาจารย์ และนิสิต ศึกษาดูงาน เรื่อง "ระบบการผลิตพืชแบบอินทรีย์"
[ 19-09-2565 ]โครงการถ่ายทอดการพัฒนาดินปลูกคุณภาพเอื้อสุข (U2T)
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140