Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านวิจัย/บริการวิชาการ  
[ 09-09-2565 ]ฝึกปฏิบัติเรื่อง "การปลูกผักสลัด" (โรงเรียนเกษตรอภิรมย์ รุ่นที่ 2)
[ 07-09-2565 ]อบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ "น้ำตาลอ้อย" (U2T for BCG)
[ 06-09-2565 ]มอบกล้าข้าวและร่วมปลูกข้าว ณ หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ จ.นครปฐม
[ 06-09-2565 ]โครงการฝึกอบรมเรื่อง "การพัฒนาการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์" (U2T for BCG)
[ 06-09-2565 ]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผสมเทียมโค รุ่นที่ 16
[ 02-09-2565 ]บรรยายและสาธิตการสาวไหม ใน “โครงการหนอนไหม ครั้งที่ 18”
[ 01-09-2565 ]อบรมเรื่องการผลิตผักให้มีคุณภาพ
[ 30-08-2565 ]บุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเรื่องการผลิตอาหารปลอดภัย
[ 22-08-2565 ]บุคลากรเป็นผู้บรรยายหลักใน online workshop ด้านดินและปุ๋ย
[ 18-08-2565 ]อบรมการเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อการค้า รุ่นที่ 13
[ 16-08-2565 ]รับการตรวจประเมินกระบวนการผลิตพืชอินทรีย์และเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ ของคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 11-08-2565 ]อบรมเชิงปฏิบัติการ “การผสมเทียมโค” รุ่นที่ 15
[ 10-08-2565 ]ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม "การพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ โดยวิธีดำเนินการตรวจวัดของ GLOBE รุ่นที่ 2
[ 04-08-2565 ]ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 และประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมสัตวบาลฯ
[ 04-08-2565 ]ให้สัมภาษณ์และข้อมูลการถ่ายทำรายการ "ล่องสราญจานสง่า"
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140