Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านวิจัย/บริการวิชาการ  
[ 22-04-2565 ]ต้อนรับกรรมการสภาพนักงาน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
[ 21-04-2565 ]อบรมด้านการเกษตร ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
[ 09-04-2565 ]สำรวจแหล่งน้ำใต้ผิวดิน ในพื้นที่สถานีวิจัยกาญจนบุรี คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 07-04-2565 ]เสวนาวิชาการ ผลจากสงคราม!!! วิกฤตปุ๋ยแพงกับแสงที่ปลายอุโมงค์ ทางเลือกทางรอดฯ
[ 18-03-2565 ]ร่วมงาน รวมพลังหนุนมะม่วงไทยพร้อมส่งออก “อร่อย และปลอดภัย” ในนามภาคีเครือข่ายการรวมพลัง
[ 18-03-2565 ]ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัย ในงาน รวมพลังหนุนมะม่วงไทยพร้อมส่งออก “อร่อย และปลอดภัย”
[ 17-03-2565 ]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกการ การผสมเทียมโค รุ่นที่ 10
[ 15-03-2565 ]บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าปรึกษาหารือความร่วมมือด้านงานวิจัย
[ 15-03-2565 ]ประชุมการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเกษตรให้กับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่
[ 11-03-2565 ]ร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภายใต้บริบทเศรษฐกิจบีซีจี
[ 11-03-2565 ]บุคลากรคณะฯ เข้ารับทุนช่วยเหลือการวิจัยฯ ครั้งที่ 28 มูลนิธิโทเรฯ
[ 10-03-2565 ]ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
[ 10-03-2565 ]คณะ จากโครงการสัมมนาวิชาการ "การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภายใต้บริบทเศรษฐกิจบีซีจี” เข้าดูงาน
[ 25-02-2565 ]ผู้บริหารสำรวจพื้นที่สถานีวิจัยกาญจนบุรี
[ 23-02-2565 ]อบรมเชิงปฏิบัติการ การผสมเทียมโค รุ่นที่ 9
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
PG SLOT UFABET UFABET UFABET UFABET CHANG123 CHANG123 CHANG123 Chang123 UFABET UFABET PG SLOT PG SLOT PG SLOT PG SLOT pg slot pg slot