Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านการศึกษาและนิสิต  
[ 04-12-2563 ]กิจกรรมการนำเสนอผลงานวัตกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2563 รอบตัดสิน
[ 04-11-2563 ]โครงการนิสิตชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา และพิธีมอบเหรียญเรียนดี
[ 13-10-2563 ]พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563
[ 09-10-2563 ]ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2563
[ 05-10-2563 ]พิธีมอบทุนการศึกษา “กองทุน ศ.ดร. พีระศักดิ์ และคุณศิริวรรณ ศรีนิเวศน์ เพื่อการศึกษาด้านการเกษตร” 63
[ 04-10-2563 ]ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2563 วิทยาเขตกำแพงแสน
[ 03-10-2563 ]ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2563 คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 02-10-2563 ]การบรรยาย เรื่อง "บิวท์ให้รู้ ก้าวสู่ Sicial Innovator รุ่นใหม่"
[ 27-08-2563 ]นิสิตคณะฯ รับรางวัลบุคคลทางการเกษตรดีเด่น ประเภทยุวเกษตรกร ปี 2563
[ 08-08-2563 ]โครงการ “สืบสานตำนานเกษตร (ประเพณีดำนา)”
[ 07-08-2563 ]พิธีมอบเกียรติบัตรผู้แทนนิสิตคณะฯ ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาและทดสอบสมรรถนะความเข้าใจฯ
[ 02-08-2563 ]โครงการค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางด้านการเกษตร ประจำปี 2563
[ 30-06-2563 ]สัมมนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศภายหลังสถานการณ์ COVID-19
[ 14-03-2563 ]โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 04-03-2563 ]โครงการแนะนำการเลือกแขนงวิชาสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
 
หน้า 1 / 14  [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140