Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านวิจัย/บริการวิชาการ  
[ 28-02-2567 ]ให้การต้อนรับ บุคลากรจาก สมาคมอ้อยและน้ำตาลทรายอินโดนีเซีย ในการเข้าพบปะหารือด้านเครื่องจักรกลการเกษ
[ 20-02-2567 ]บุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ "แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการฟาร์มจิ้งหรีด"
[ 16-02-2567 ]MOU โครงการพัฒนาการวิชาการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุรากลั่นจากอ้อย
[ 13-02-2567 ]กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ หน่วยวิเคราะห์วิจัยดิน
[ 18-01-2567 ]บุคลากรเป็นวิทยากร โครงการจัดทำหลักสูตรสำหรับคนพิการสู่อาชีพเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
[ 26-12-2566 ]บุคลากร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการ GLOBE
[ 18-12-2566 ]รับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุใบรับรอง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM และ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ EU
[ 08-12-2566 ]การนำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย "สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ"
[ 08-12-2566 ]การนำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย "สาขาส่งเสริมการเกษตรและธุรกิจเกษตร"
[ 08-12-2566 ]บรรยายพิเศษ สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ
[ 08-12-2566 ]สัมมนา สาขาส่งเสริมการเกษตรฯ หัวข้อ “เรารักษ์โลก-โลกรักษ์เรา นวัตกรรมเกษตรรักษ์โลกสู่ความยั่งยืน”
[ 08-12-2566 ]งานสัมมนาวิชาการสาขาสัตว์ ประจำปี 2566 จัดโดย ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 08-12-2566 ]บรรยายพิเศษและเสวนา ในหัวข้อ "รู้ปัจจุบัน เท่าทันอนาคต เรื่องอ้อย"
[ 07-12-2566 ]เสวนา สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ ในหัวข้อ “เกษตรดิจิทัล ขับเคลื่อนด้วย AI”
[ 06-12-2566 ]อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลี้ยงแพะเนื้อและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อแพะ”
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140