Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านวิจัย/บริการวิชาการ  
[ 06-01-2565 ]ร่วมต้อนรับ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง อว. และคณะ
[ 12-12-2564 ]อบรมหลักสูตรการผลิตผักให้มีคุณภาพ รุ่นที่ 2
[ 09-12-2564 ]ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18
[ 05-12-2564 ]บุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การจัดการดินเพื่อการเกษตร”
[ 30-11-2564 ]อบรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมในธรรมชาติสู่การทำโครงงานวิทยฯ ของ รร.พระปริยัติธรรมฯ
[ 27-11-2564 ]บุคลากรคณะฯ ได้รับเชิญในการเป็น Keynote Speaker ในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ
[ 26-11-2564 ]โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักวิธีดำเนินการของ GLOBE
[ 18-11-2564 ]บุคลากรคณะฯได้รับเชิญเป็นวิทยากร
[ 16-09-2564 ]พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
[ 15-09-2564 ]ร่วมบรรยายเรื่องการใช้ Application เพื่อประเมินตนเองก่อนยื่นขอการรับรองมาตรฐาน GAP
[ 30-06-2564 ]บรรยายการเริ่มต้นกำเนินธุรกิจจากผลิตภัณฑ์-ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ฯ กับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มก.
[ 23-06-2564 ]สัมมนาโครงการ Research Forum การพัฒนา Cluster วิจัย ฯ สู่การเป็น Research University
[ 22-06-2564 ]รับมอบใบรับรอง GAP สำหรับข้าว
[ 21-06-2564 ]ประชุมปรึกษาหารือกิจกรรม MOU กับ บ. เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สาขา ศาลายา
[ 18-06-2564 ]รับการตรวจประเมินแปลงมะขามป้อมอินทรีย์ สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร
 
หน้า 1 / 20  [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140