Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านวิจัย/บริการวิชาการ  
[ 12-09-2563 ]อบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของ GLOBE Protocol โรงเรียนสงวนหญิง
[ 10-09-2563 ]อบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของ GLOBE Protocol โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
[ 25-08-2563 ]บรรยาย เรื่อง หลักการตลาดและการทำธุรกิจสินค้าเกษตร-พฤติกรรมผูบริโภค
[ 21-08-2563 ]วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เข้าศึกษาดูงานด้านการปรับปรุงพันธ์ุโคเนื้อพันธ์ุกำแพงแสน
[ 24-07-2563 ]รับการตรวจประเมินแปลงอินทรีย์ คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 20-03-2563 ]ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการสุขภาพโคเบื้องต้น” รุ่นที่ 4
[ 12-03-2563 ]ค่ายวิทยาศาสตร์ในหัวข้อ กีฏวิทยาและจุลชีวัน
[ 16-02-2563 ]อบรม "มาตรฐานอาหารปลอดภัยฯ" รุ่นที่ 5 หลักสูตร ISO 9001
[ 14-02-2563 ]อบรมเชิงปฏิบัติการ “การผสมเทียมโค” รุ่นที่ 7
[ 09-02-2563 ]อบรมมาตรฐานอาหารปลอดภัยฯ รุ่นที่ 5 หลักสูตร GMP และ HACCP
[ 06-02-2563 ]นายกสภา มก. เข้าเยี่ยมชมกิจการคณะด้านปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์
[ 02-02-2563 ]แสดงผลงานนมแพะและผลิตภัณฑ์นมแพะไร้กลิ่น ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2563
[ 29-01-2563 ]โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานด้านดินและพืช”
[ 19-12-2562 ]เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมเรือนเกษตรอภิรมย์
[ 08-12-2562 ]ต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์จาก University of Mandalay ประเทศเมียนม่า
 
หน้า 1 / 17  [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140