Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก  
[ 26-06-2560 ]รับสมัครโควตารับตรงเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2560

[ 21-06-2560 ]งานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2560

[ 15-06-2560 ]กำหนดการและสถานที่สอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ประจำปีการศึกษ

[ 15-06-2560 ]กำหนดการและข้อปฏิบัติในการสมัครเข้าอยู่หอพัก สำหรับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 รหัส 60

[ 14-06-2560 ]กำหนดการ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา

[ 09-06-2560 ]ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 27 กรกฎาคม 2560

[ 09-06-2560 ]ขอเชิญชวนร่วมโครงการปั่นจักรยานและทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประจำปี 2560

[ 01-06-2560 ]ขอเชิญลงชื่อร่วมแข่งขัน..กีฬาบุคลากรภายในวิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

[ 17-05-2560 ]ขอให้นิสิตที่ได้รับทุนเจียไต๋ ประจำปีการศึกษา 2558 -2559 ประเภภทุนเรียนดี และดีด่น มารับใบประกาศ

[ 17-05-2560 ]ชี้แจงรายละเอียดและแนวปฏิบัติ การสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEIC

[ 16-05-2560 ]ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัย... เข้าร่วมฟัง “การแนะนำกิจกรรมขององค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น

[ 11-05-2560 ]ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมลงคะแนนเลือกผู้แทนคณาจารย์

[ 08-05-2560 ]อบรมบุคลิกภาพ

[ 08-05-2560 ]ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6

[ 03-05-2560 ]ขอเชิญนิสิตทุกระดับการศึกษาเข้าประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ต

[ 28-04-2560 ]ขอเชิญนิสิต เข้าร่วม “โครงการอบรมการบริหารจัดการโครงการ”

[ 25-04-2560 ]แนะนำการสอบ Toeic โดยศูนย์การสอบ วันที่ 3 พ.ค. 2560

[ 25-04-2560 ]โครงการ “นิสิตเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 พบ อาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2560”

[ 25-04-2560 ]ขอเรียนเชิญอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 ในหัว

[ 21-04-2560 ]ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเกษตร กำแพงแสน เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ

 
หน้า 1 / 15 [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
Banner
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140