Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 16-11-2562 ]การสำรวจความต้องการตัดชุดพิธีการสำหรับบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน ครั้งที่ 1/2563

งานบริหารและธุรการ 
[ 15-11-2562 ]ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2563

สุนารี สว่างศรี
[ 15-11-2562 ]ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการประกวดนวัตกรรมผลงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2562

สุภัค ถาวรนิติกุล
[ 13-11-2562 ]ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุน "กองทุนเจียไต๋-ดร.มนู เจียรวนนท์" ปี 2562

สุนารี สว่างศรี
[ 10-11-2562 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 26-10-2562 ]ประกาศรับสมัครคัดเลือกหัวหน้างานในสังกัดสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 26-10-2562 ]ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 2 อัตรา ถึงวันที่ 28ก.พ.2563

งานบริหารและธุรการ 
[ 26-10-2562 ]เปิดรับสมัครและลงทะเบียน โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "วิทยาการองุ่น รุ่นที่ 1" (หลักสูตรใหม่) ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

ภาควิชาพืชสวน 
[ 24-10-2562 ]ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน เรื่อง รายชื่อผู้รับสมัครกรรมการประจำคณะเกษตร กำแพงแสน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ในคณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 23-10-2562 ]รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาเอกสาขาธุรกิจเกษตร รับสมัครถึงวันที่ 17 ม.ค.2563


งานบริหารและธุรการ 
[ 21-10-2562 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 21-10-2562 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 21-10-2562 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 21-10-2562 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 08-10-2562 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 07-10-2562 ]ประกาศ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมบริการการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สุภัค ถาวรนิติกุล
[ 04-10-2562 ]กำหนดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. กรอ. ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

สุนารี สว่างศรี
[ 30-09-2562 ]รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 29-09-2562 ]อบรมหลักสูตร "การแปรรูปน้ำนมแพะเพื่อเพิ่มมูลค่า" รุ่นที่ 5

สุนารี สว่างศรี
[ 27-09-2562 ]ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
 
หน้า 1 / 2 [ ถัดไป ] [ 1 2 ]
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140