Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 26-06-2560 ]รับสมัครโควตารับตรงเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2560

สุนารี สว่างศรี
[ 22-06-2560 ]รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 21-06-2560 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสถานีวิจัยกาญจนบุรี คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 20-06-2560 ]มก. เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย ๔.๐ กลุ่มเรื่องเกษตรและอาหาร (Agriculture&Food) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

สุนารี สว่างศรี
[ 20-06-2560 ]ขอเชิญร่วมงาน และร่วมนำเสนอบทความวิชาการ ภายใต้หัวหข้อ “Agricultural Engineering for the Digital Age”

สุนารี สว่างศรี
[ 16-06-2560 ]ขอเรียนเชิญบุคลากรวิจัยและนักวิจัยรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย"

สุนารี สว่างศรี
[ 16-06-2560 ]ขอให้คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/รายวิชา รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2559

สุนารี สว่างศรี
[ 16-06-2560 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ข้อเขียน)ตำแหน่งนักวิจัย อัตราเลขที่ ๒๕๓๘ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 15-06-2560 ]กำหนดการและข้อปฏิบัติในการสมัครเข้าอยู่หอพัก สำหรับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 รหัส 60

สุนารี สว่างศรี
[ 14-06-2560 ]กำหนดการ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2560

สุนารี สว่างศรี
[ 14-06-2560 ]โครงการอบรม การปลูกพืชไม่ใช้ดินในโรงเรือน รุ่นที่ 2/2560

ภาควิชาพืชสวน 
[ 14-06-2560 ]ขอเชิญร่วมส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ ISSAAS International Congress 2017

สุนารี สว่างศรี
[ 14-06-2560 ]กำหนดการฝึกอบรม ปี พ.ศ.2560 (ครึ่งปีหลัง) ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน

สุนารี สว่างศรี
[ 09-06-2560 ]ขอเชิญชวนร่วมโครงการปั่นจักรยานและทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประจำปี 2560

สุนารี สว่างศรี
[ 07-06-2560 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

งานบริหารและธุรการ 
[ 05-06-2560 ]ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 27 กรกฎาคม 2560

สุนารี สว่างศรี
[ 02-06-2560 ]ขอความร่วมมือ อาจารย์และนิสิต ทำแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2559

สุนารี สว่างศรี
[ 01-06-2560 ]งานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2560

สุนารี สว่างศรี
[ 31-05-2560 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย (อัตราเลขที่ 2) สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน (ปิดรับ23 มิ.ย.2560)

งานบริหารและธุรการ 
[ 30-05-2560 ]ขอเชิญลงชื่อร่วมแข่งขัน..กีฬาบุคลากรภายในวิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

สุนารี สว่างศรี
 
หน้า 1 / 3 [ ถัดไป ] [ 1 2 3 ]
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
Banner
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140