Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 09-08-2561 ]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเลขที่ พ.52 สังกัดภาควิชาสัตวบาล

งานบริหารและธุรการ 
[ 08-08-2561 ]เชิญสมัครเข้าร่วมหลักสูตร เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมแพะเพื่อเพิ่มมูลค่า รุ่นที่ 22 (21-23 กันยายน 2561)

สุนารี สว่างศรี
[ 07-08-2561 ]เชิญชวนนิสิตทุกชั้นปี สมัครเพื่อรับ “ทุนการศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ คณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2561”

สุนารี สว่างศรี
[ 06-08-2561 ]รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 1 “ทำทุนพัฒนานิสิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561”

ดวงกมล ด้วงจุมพล
[ 05-08-2561 ]การฝึกงานเบื้องต้น (02036299) ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

สุภัค ถาวรนิติกุล
[ 03-08-2561 ]แจ้งเลื่อน โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 48" ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

ภาควิชาพืชสวน 
[ 03-08-2561 ]รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรเกษตรศาสตร์

สุภัค ถาวรนิติกุล
[ 26-07-2561 ]รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 3 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 26-07-2561 ]Call for Application: KU – UT Student Exchange Program 2018

อมรรัตน์ ศรีละออ
[ 13-07-2561 ]รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเลขที่ พ.0052 สังกัดภาควิชาสัตวบาล รับสมัครถึงวันที่ 3 ส.ค.2561

งานบริหารและธุรการ 
[ 11-07-2561 ]เปิดรับสมัครและลงทะเบียน โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "คุณภาพของผัก และผลไม้สด รุ่นที่ 1" (หลักสูตรใหม่) ในวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

ภาควิชาพืชสวน 
[ 06-07-2561 ]เชิญสมัครเข้าร่วม...โครงการฝึกอบรม เรื่อง การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทำระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 5

สุนารี สว่างศรี
[ 28-06-2561 ]ใหม่!!! กำหนดการฝึกอบรม 2561 ครึ่งปีหลัง (ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน

ภาควิชาพืชสวน 
[ 20-06-2561 ]โครงการฝึกอบรม "การยืดอายุการเก็บรักษา การลดความเสียหายและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผัก ผลไม้เพื่อการส่งออก" วันที่ 7-9 ส.ค. 2561

ภาควิชาพืชสวน 
[ 30-05-2561 ]ประกาศ รับสมัครนิสิตที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2561

สุนารี สว่างศรี
[ 28-05-2561 ]รับสมัครนิสิตที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน 
[ 19-04-2561 ]รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา สายงานการสำรวจและจำแนกดิน

งานบริหารและธุรการ 
[ 19-04-2561 ]รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา สายงานอนุรักษ์ และการจัดการดิน

งานบริหารและธุรการ 
[ 17-04-2561 ]ปฏิทินกิจกรรม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)และ(กรอ.) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

สุนารี สว่างศรี
[ 06-03-2561 ]ประกาศ เรื่อง การย้ายแขนงวิชา/หลักสูตรภายในคณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2561

สุภัค ถาวรนิติกุล
 
หน้า 1 / 1 [ 1 ]
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
Banner
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140