Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  > ข่าวรับสมัครงาน  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 13-05-2565 ]รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก (เลขอัตรา ๖๔๒๑๑๕) สาขาวิชาการผลิตและ/หรือ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (โคนม) สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 10-05-2565 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ระดับปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาสัตวบาล

งานบริหารและธุรการ 
[ 04-05-2565 ]รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัยระดับปฏิบัติการสังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช (มีประสบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) รับสมัครถึงวันที่ 31 พ.ค.2565 (แก้ไข)

งานบริหารและธุรการ 
[ 03-05-2565 ]การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565

งานบริหารและธุรการ 
[ 03-05-2565 ]รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาพืชสวน เน้นการปรับปรุงพันธุ์พืช รับสมัครถึงวันที่ 31 พ.ค.2565

งานบริหารและธุรการ 
[ 03-05-2565 ]รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาพืชสวน วุฒิปริญญาโท/เอก เน้นสาขา สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว รับสมัครถึงวันที่ 31 พ.ค.2565

งานบริหารและธุรการ 
[ 03-05-2565 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัยระดับปฏิบัติการ สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน (วุฒิโทหรือเอก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ การรปรับปรุงพันธุ์พืช พันธุศาสตร์) รับสมัคร ถึงวันที่ 31 พ.ค.2565

งานบริหารและธุรการ 
[ 26-04-2565 ]ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา (สาขาวิชาโรคพืชที่เกิดจากไวรัส ไวรอยด์ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางด้านแบคทีเรีย) ไปจนถึงวันที่ 29 ก.ค.2565

งานบริหารและธุรการ 
[ 25-04-2565 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา วุฒิปริญญาเอก สาขากีฏวิทยา จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2565

งานบริหารและธุรการ 
[ 18-04-2565 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาโท สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 28-03-2565 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา

งานบริหารและธุรการ 
[ 18-03-2565 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

งานบริหารและธุรการ 
[ 16-03-2565 ]ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล สาขาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 29 เม.ย.2565

งานบริหารและธุรการ 
[ 12-01-2565 ]ขยายเวลารับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตร สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ถึงวันที่ 20 พ.ค.2565

งานบริหารและธุรการ 
[ 20-11-2564 ]รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยาคณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา สาขาวิชาการสำรวจและจำแนกดิน การกำเนิดดิน หรือเคมีและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปิดรับ 20 พ.ค.2565

งานบริหารและธุรการ 
 
หน้า 1 / 1 [ 1 ]
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140