Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  > ข่าวรับสมัครงาน  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 18-09-2565 ]ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 18-09-2565 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร

งานบริหารและธุรการ 
[ 08-09-2565 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาสัตวบาล (พ.2538)

งานบริหารและธุรการ 
[ 08-09-2565 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล (สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)

งานบริหารและธุรการ 
[ 08-09-2565 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล (สาขาวิชาการผลิตและ/หรือการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (โคนม)

งานบริหารและธุรการ 
[ 17-08-2565 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชากีฏวิทยา หรือกีฏวิทยาทางการเกษตร สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน (พ.3258)

งานบริหารและธุรการ 
[ 17-08-2565 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาทางการบัญชี สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 17-08-2565 ]การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดงานแผนและวิชาการ สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 16-08-2565 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (อัตราเลขที่ พ.๓๘๓๐) สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 15-08-2565 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน (632231) วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์

งานบริหารและธุรการ 
[ 26-07-2565 ]ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา (สาขาวิชาโรคพืชที่เกิดจากไวรัส ไวรอยด์ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางด้านแบคทีเรีย) ไปจนถึงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2565

งานบริหารและธุรการ 
[ 08-07-2565 ]รับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยาคณะเกษตร กำแพงแสน คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาปฐพีวิทยา หรือสาขาวิทยาศาสตร์เกษตร ถึงวันที่ 10 ต.ค.2565

งานบริหารและธุรการ 
[ 21-05-2565 ]ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา(632232)

งานบริหารและธุรการ 
  « 1
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140