Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมการผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์เชิงการค้า
ประเภท : ข่าวบริการวิชาการ
เริ่มประกาศเมื่อ : 02-04-2561สิ้นสุดเมื่อ : 20-04-2561 อ่าน 673 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
โครงการอบรมการผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์เชิงการค้า
วันที่ 24-26 เมษายน พ.ศ. 2561 (จำนวน 3 วัน)

ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,900 บาท ค่าใช้จ่ายนี้ รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน อาหารว่าง และบริการรถนาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ทั้งนี้ผู้สมัครเข้ารับการอบรมชาระเงิน โดย โอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 769-263061-1 ชื่อบัญชี นายวุฒิชัย ทองดอนแอ และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ ทิพรักษ์ และ/หรือ นางกัลยา พูลทรัพย์ล

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ นางสาวศิริวรรณ ทิพรักษ์
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-351-399, 086-227-9401 โทรสาร 034-351-392 E-mail: rdiswt@ku.ac.th
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://clgc.agri.kps.ku.ac.th
ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ ไม่จัดฝึกอบรมหากมีจำนวนผู้เข้าอบรมไม่ครบตามจานวนที่กาหนดไว้
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ใบสมัคร
ใบปลิว
รายละเอียด-กำหนดการ
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
Banner
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140