Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
วันที่ 27-28 เมษายน พ.ศ.2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มไม้ผล รุ่นที่ 8
ประเภท : ข่าวบริการวิชาการ
เริ่มประกาศเมื่อ : 14-02-2562สิ้นสุดเมื่อ : 30-04-2562 อ่าน 306 ครั้ง ประกาศโดย : ภาควิชาพืชสวน 
 
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันสวนไม้ผลหลายๆ แห่ง โดยเฉพาะสวนที่มีการปลูกมาตั้งแต่ดั้งเดิม สภาพของสวนจะมีไม้ผลแต่ละชนิดที่ต้นหรือทรงพุ่มมีขนาดใหญ่ เนื่องมาจากต้นมาอายุมาก ประกอบกับเกษตรกรมักไม่มีการตัดแต่งกิ่งหรือตัดเฉพาะส่วนที่อยู่ด้านล่างออก ทำให้สูญเสียพื้นที่ออกผลส่วนนี้ไป และยังทำให้ต้นไม้ผลเจริญเติบโตด้านความสูงเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้ไม่สะดวกในการจัดการโรคและแมลง หรือการใช้สารเคมีไม่เต็มประสิทธิภาพ ต้องมีการค้ำยันกิ่ง หากมีพายุหรือลมพัดแรง ก็ทำให้ต้นเสียหายได้ง่าย ตามมาด้วยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานและปัจจัยการผลิตสูงขึ้นตามมา การจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มไม้ผลจึงเป็นเรื่องจำเป็น..ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลให้ดีขึ้นได้ ทั้งนี้การจัดทรงต้นเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการร่วมกับการตัดแต่งกิ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันคือ การควบคุมโครงสร้างและรูปทรงต้นให้เป็นไปตามต้องการ ซึ่งประกอบด้วยงานสำคัญคือ การตัดแต่งกิ่ง การโน้มกิ่งหรือการถ่วงกิ่ง และการเปลี่ยนทิศทางของกิ่ง ซึ่งผลที่ได้นอกจากจะทำให้โครงสร้างของต้นไม้ผลเป็นไปตามที่ต้องการแล้ว ยังมีผลส่งเสริมหรือลดการเจริญเติบโตด้านกิ่งใบหรือทางการออกดอก ติดผล ของต้นไม้ผลอีกด้วย

ดังนั้นการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ผล ให้แก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ จึงเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิตให้คุ้มค่าต่อการลงทุนและการค้า ในปัจจุบัน เกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการที่จะผลิตให้ได้คุณภาพและตรงต่อความต้องการของตลาด อีกทั้งยังมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องทำให้สิ้นเปลืองปัจจัยการผลิต นอกจากนี้ยังมีประชาชนที่ยังไม่ได้อยู่ในภาคการเกษตร แต่มีความสนใจที่จะทำการเกษตร จึงต้องการความรู้ขั้นพื้นฐานและเทคนิคการจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ผลเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดในเชิงธุรกิจ และให้มีแนวทางในการจัดการได้เร็วขึ้น จากปัญหาดังกล่าวศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน จึงได้กำหนดการจัดการฝึกอบรมการจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ผล เพื่อให้เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการปลูกไม้ผล มีความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีกาจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มไม้ผลที่ถูกต้อง นำไปสู่การผลิตไม้ผลที่มีคุณภาพตรงความต้องการของตลาด มีต้นทุนการผลิตต่ำ และให้ผลตอบแทนต่อหน่วยพื้นที่สูงสุด นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ขั้นพื้นฐานและประสบการณ์ให้แก่ผู้ที่สนใจจะเริ่มเข้าสู่วงการเกษตรเพื่อนำไปศึกษาต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของเทคนิคการจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ผลที่ถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำหลักการจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ผลไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับไม้ผลที่ปลูกตามสภาพพื้นที่ของตนเอง
3. เพื่อให้ได้แนวทางในการลดต้นทุนการผลิต สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ เพิ่มมากขึ้น
3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
บริษัท/ห้างร้าน หน่วยงานราชการ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 15-40 คน
4. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ค่าลงทะเบียนคนละ 2,800 บาท (รวมอาหารว่าง อาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม) ไม่รวมค่าที่พัก
โอนเงินเข้าบัญชีในนาม ศูนย์วิทยาการพืชสวน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากำแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 769–252181-2 หลังจากโอนเงิน กรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครทางโทรสาร (034) 351889 หรือ E-mail : hort@ku.ac.th และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม
กำหนดการฝึกอบรม
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2562
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดการฝึกอบรม
09.00 – 10.30 น. โครงสร้างของต้นไม้ (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
10.30 - 12.00 น. สรีรวิทยาการเจริญเติบโตของต้นไม้ (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 น. การวัดการสังเคราะห์แสงและการส่งผ่านแสงเข้าไปในเรือนพุ่ม
(รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2562
09.00 – 12.00 น.หลักการของการจัดทรงและตัดแต่งต้นไม้ (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. ปฏิบัติการ การจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
15.00 – 16.30 น. สรุปผลการปฏิบัติการจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้
***รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. และ 15.00 น.***
*หมายเหตุ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ ในการจัดฝึกอบรม หากมีผู้สมัครอบรมต่ำกว่า 15 ท่าน
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ใบสมัคร
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140