Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 12-03-2562สิ้นสุดเมื่อ : 12-06-2562 อ่าน 156 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 

ตำแหน่งที่ ๑
สาขาปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ (Conventional Breeding)

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
๑.๑ นายกิตติคุณ ทรงสมบูรณ์
๑.๒ นางสาวกุหลาบ เหล่าสาธิต
๒. รายละเอียดการสอบคัดเลือก
๒.๑ กำหนดการสาธิตการสอนต่อคณาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน ในหัวข้อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม (ไม่เกิน ๓๐ นาที) และสัมภาษณ์เบื้องต้น (ไม่เกิน ๑๐ นาที) ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ รายงานตัว เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องสัมมนา ภาควิชาพืชไร่นา ชั้น ๒ คณะเกษตร กำแพงแสน จ.นครปฐม
๒.๒ ผู้มีสิทธิสอบต้องเข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยาของผู้สมัครสอบตำแหน่งอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยผู้สอบจะต้องชำระค่าทดสอบ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ณ วันที่เข้ารับการทดสอบ หากผู้สอบไม่สามารถเข้ารับการทดสอบในวันดังกล่าวโปรดแจ้งที่ ๐๓๔-๓๕๑๔๐๖ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วันทำการ
รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศที่แนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
Banner
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140