Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 15-03-2562สิ้นสุดเมื่อ : 15-05-2562 อ่าน 282 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตามที่คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา ความตามทราบแล้วนั้น และตามมติที่ประชุม ก.บ.ม. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติให้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศฯ และเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๒ ราย คือ
ลำดับที่ ๑ นางสาวรัตติยา ผดุงผล
ลำดับที่ ๒ นางสาวชาลินี คงสุด


โดยขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ณ สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ในวัน และเวลาราชการ หากไม่มารายงานตัวในกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140