Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
วันที่ 26-27 ตุลาคม พ.ศ.2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการผลิตเงาะ มังคุดและทุเรียน เชิงการค้า รุ่นที่ 7
ประเภท : ข่าวบริการวิชาการ
เริ่มประกาศเมื่อ : 24-07-2562สิ้นสุดเมื่อ : 30-10-2562 อ่าน 1811 ครั้ง ประกาศโดย : ภาควิชาพืชสวน 
 
หลักการและเหตุผล
เงาะ มังคุด และทุเรียน จัดเป็นไม้ผลเขตร้อนที่เจริญเติบโตได้ดีในประเทศไทย ชอบอากาศร้อนชื้น พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่จึงปลูกทางภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทย และในภาคอื่นๆ ที่มีภูมิอากาศใกล้เคียงกัน เช่น ศรีสะเกษ อุตรดิตถ์ กาญจนบุรี เป็นต้น เป็นไม้ผลมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ สามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะทางเอเชีย สหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง และยุโรป ซึ่งมังคุดได้รับขนานนามว่า “ราชินีแห่งผลไม้” ส่วนทุเรียน ได้รับขนานนามว่า “ราชาแห่งผลไม้” โดยปกติจะให้ผลผลิตและเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน ของทุกปี จึงทำให้บางปีผลผลิตออกสู่ตลาดมากและเกิดปัญหาตามมาในเรื่องของราคาผลผลิตที่ต่ำ และเกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการที่จะผลิตให้ได้คุณภาพและตรงต่อความต้องการของตลาด อีกทั้งยังมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องทำให้สิ้นเปลืองปัจจัยการผลิต ผู้ปลูกจึงต้องมีความเข้าใจเรื่องการปลูก ดูแล ให้มีคุณภาพและต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง หรือการบังคับให้ออกดอกเร็วขึ้นหรือช้าลง ดังนั้นการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเงาะ มังคุด และทุเรียน ให้แก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ จึงเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิตให้คุ้มค่าต่อการลงทุน การค้าในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีประชาชนที่ยังไม่ได้อยู่ในภาคการเกษตร แต่มีความสนใจที่จะทำการเกษตร จึงต้องการความรู้ขั้นพื้นฐานและเทคนิคในการปลูกไม้ผล เพื่อให้มีแนวทางในการจัดการได้เร็วขึ้น

จากปัญหาดังกล่าวศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน จึงได้กำหนดการจัดการฝึกอบรมการผลิตไม้ผล เพื่อให้เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการปลูกไม้ผล มีความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการปลูก ปริมาณ และคุณภาพความต้องการของตลาดที่ต้นทุนการผลิตต่ำ และให้ผลตอบแทนต่อหน่วยพื้นที่สูงสุด นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ขั้นพื้นฐานและประสบการณ์ให้แก่ผู้ที่สนใจจะเริ่มเข้าสู่วงการเกษตรเพื่อนำไปศึกษาต่อไป

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของเทคนิคผลิตเงาะ มังคุดและ ทุเรียนให้มีคุณภาพที่ดี
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำเทคนิคผลิตเงาะ มังคุดและทุเรียนไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แปลงปลูก
3. เพื่อให้เป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไป
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร ค่าลงทะเบียนคนละ 2,400 บาท (รวมอาหารว่าง อาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม) โอนเงินเข้าบัญชีในนาม ศูนย์วิทยาการพืชสวน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากำแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 769 – 252181 - 2 หลังจากโอนเงิน กรุณาส่งหลักฐานการโอนแนบมาพร้อมกับใบสมัครส่งมาทางทางโทรสาร (034) 281086 หรือ E-mail : hort@ku.ac.th และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันฝึกอบรม

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2562
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.30 น. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พันธุ์และกลุ่มพันธุ์ของทุเรียน
10.30-12.00 น. การจัดการโครงสร้างต้นของทุเรียนอย่างถูกต้อง
13.00-14.30 น. การออกดอก การติดผล และการเพิ่มคุณภาพของผลผลิต
14.30-16.00 น. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของทุเรียน มังคุด และเงาะ
16.00-18.00 น. การจัดการโรคและแมลงศัตรูที่สำคัญของทุเรียน

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2562 เทคนิคการผลิตเงาะ และมังคุดเชิงการค้า
09.00-10.30 น. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และพันธุ์ของเงาะ
10.30-12.00 น. การจัดการสวนเงาะให้มีคุณภาพและการแก้ไขปัญหาเงาะขี้ครอก
13.00-15.00 น. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมังคุด
15.00-17.00 น. การจัดการผลผลิตมังคุดให้ได้คุณภาพและการแก้ไขปัญหาอาการยางไหลและเนื้อแก้ว

*บรรยายโดย รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี และ ผศ.ดร.วชิรญา อิ่มสบาย
***รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. และ 15.00 น.***>
*หมายเหตุ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดฝึกอบรม หากมีผู้สมัครอบรมต่ำกว่า 15 ท่าน
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ใบสมัคร
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140