Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 30-09-2562สิ้นสุดเมื่อ : 30-01-2563 อ่าน 576 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าทางด้านเคมี สัตวบาล/สัตว์ศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารสัตว์และโภชนศาสตร์สัตว์
๓. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ สอบเทียบเครื่องมือ
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่
๕. ผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการประกันคุณภาพปฏิบัติการและผลการทดสอบตามหลักมาตรฐานมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017 จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
๖. สามารถปฏิบัติงานประจำที่ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 ธ.ค.2562
รายละเอียดตามประกาศที่แนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
คำรับรอง
ใบสมัคร
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140