Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สาขาสัตวศาสตร์ ด้านโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 16-05-2563สิ้นสุดเมื่อ : 16-07-2563 อ่าน 495 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตำแหน่งที่ ๑ สาขาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
ภารกิจที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ
ภาระงานสอน (ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา) งานวิจัย และบริการวิชาการในสาขาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาโภชนศาสตร์สัตว์ สัตวศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะรวม
๓. ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศที่แนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
คำรับรอง
ใบสมัคร
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140