Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก

สังกัดคณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 7 อัตรา

ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 29-05-2563สิ้นสุดเมื่อ : 29-07-2563 อ่าน 1500 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตำแหน่งที่ ๑ สาขาโรคพืช หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางด้านจุลินทรีย์ Microbiome จำนวน ๑ อัตรา

ภารกิจที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ

ภาระงานสอน งานวิจัย และบริการวิชาการในสาขาโรคพืช โดยเน้นความเชี่ยวชาญด้านจุลินทรีย์ Microbiome และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก ทางด้านสาขาโรคพืช หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ด้านจุลินทรีย์ Microbiome

๒. สามารถปฏิบัติงานประจำ ณ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ตำแหน่งที่ ๒ สาขาโรคพืช หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางด้านแบคทีเรีย จำนวน ๑ อัตรา

ภารกิจที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ

ภาระงานสอน งานวิจัย และบริการวิชาการในสาขาโรคพืช โดยเน้นความเชี่ยวชาญด้าน Bacterial genome based taxonomic classification และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก ทางด้านสาขาโรคพืช หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ด้าน Bacterial genome based taxonomic classification

๒. สามารถปฏิบัติงานประจำ ณ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ตำแหน่งที่ ๓ สาขาเมคคาทรอนิกส์เกษตร จำนวน ๑ อัตรา

ภารกิจที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ

ภาระงานสอน งานวิจัย และบริการวิชาการในสาขาเกษตรกลวิธาน โดยเน้นความเชี่ยวชาญด้าน เมคคาทรอนิกส์เกษตร และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก ทางด้านเมคคาทรอนิกส์เกษตร

๒. สามารถปฏิบัติงานประจำ ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมตำแหน่งที่ ๔ สาขาการปรับปรุงพันธุ์พืช (พืชสวน) จำนวน ๑ อัตรา

ภารกิจที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ

ภาระงานสอน งานวิจัย และบริการวิชาการในสาขาการปรับปรุงพันธุ์พืช เน้นทางด้านพืชสวน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก ทางด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช เน้นทางด้านพืชสวน

๒. สามารถปฏิบัติงานประจำ ณ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ตำแหน่งที่ ๕ สาขาการปรับปรุงพันธุ์พืช (พืชไร่นา) จำนวน ๑ อัตรา

ภารกิจที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ

ภาระงานสอน งานวิจัย และบริการวิชาการในสาขาการปรับปรุงพันธุ์พืช เน้นทางด้านพืชไร่ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก ทางด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช เน้นทางด้านพืชไร่

๒. สามารถปฏิบัติงานประจำ ณ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ตำแหน่งที่ ๖ และ ๗ สาขาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทางการเกษตร (Climate Change) จำนวน ๒ อัตรา

ภารกิจที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติ

ภาระงานสอน งานวิจัย และบริการวิชาการในสาขาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทางการเกษตร (Climate Change) และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก ทางด้านวิทยาศาสตร์เกษตร ที่มีการวิจัยทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทางการเกษตร (Climate Change)

๒. สามารถปฏิบัติงานประจำ ณ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมรายละเอียดตามประกาศที่แนบ

 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
คำรับรอง
ใบสมัคร
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140