Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน (สาขาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์โดยเฉพาะด้าน Molecular Breeding)
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 11-06-2563สิ้นสุดเมื่อ : 11-08-2563 อ่าน 189 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
รายละเอียดการสอบคัดเลือก
๑ กำหนดการสาธิตการสอนต่อคณาจารย์ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาสัตวศาสตร์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์โดยเฉพาะด้าน Molecular Breeding (ไม่เกินรายละ ๓๐ นาที) และสัมภาษณ์เบื้องต้น (ไม่เกิน ๓๐ นาที) ในวันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องบรรยาย ๒ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
๒ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือก โดยการนำเสนอผลงาน ไม่เกิน ๑๕ นาที และสัมภาษณ์ ไม่เกิน ๓๐ นาที ในวันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๒ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140